– Sørg for mer Enova-støtte til eneboliger og småhus

Enova bør også få et tydelig mandat om å støtte modne og velprøvde energitiltak. Det mener Varmepumpeforeningen bør være blant Enovas oppgaver de neste fire årene.

– Mer støtte til småhus og eneboliger er noe av det Rolf Iver Mytting Hagemoen mener må inn i Enovas mandat de neste årene.  

Klima- og miljødepartementet arrangerte innspillsmøte om ny fireårsavtale for Enova den 18. april. Den nye avtalen skal gjelde fra 1. januar 2025.
– Vi deltok på høringsmøtet sammen med 44 andre organisasjoner og bedrifter, forteller daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen.
 
Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen holdt en kort innledning før de ulike organisasjonene fikk tre minutter hver for å gi innspill. Det er også mulig å sende skriftlige innspill, og her er fristen 3. mai.

Enova må støtte modne og velprøvde energitiltak

En gjennomgangsmelodi i mange av innspillene var at Enova må gå bort fra sitt mantra om at aktiviteten kun skal rettes mot «senfase teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon», med sikte på å oppnå varige markedsendringer.
– Hvis Norge skal nå sine mål i forhold til klimakutt, energisparing i bygg og utbygging av solkraft, trenger vi virkemidler for å få til en storskala innføring av kjent og velprøvd teknologi, understreker Hagemoen.

Eneregieffektivisering skjer ikke av seg selv 

Varmepumpeforeningen poengterte i sitt innlegg at Energikommisjonen peker på at energieffektivisering ikke skjer av seg selv, at det kreves ny politikk og at virkemidlene må skjerpes og spisses. Kommisjonen mener at Enovas mandat må endres slik at det omfatter energieffektivisering for alle sektorer.
– Vi viste også til at Miljødirektoratet peker på mangelen på strøm som den største barrieren mot å realisere utslippskutt, sier Hagemoen.

Mange norske industriaktører har over lang tid gitt høylytt uttrykk for at det haster å få tilgang på mer strøm. Energieffektivisering er jokeren som raskt og konfliktfritt kan bidra konkret til å løse kraftkrisen, og samtidig bidra til at vi når våre klimamål. For å oppnå dette og for å nå mål om 10 TWh redusert elforbruk i byggsektoren innen 2030 må Enova sitt mandat utvides til å omfatte modne og velprøvde energitiltak.

Tre hovedpunkter i ny Enova-avtale

Norsk Varmepumpeforening har i budsjettinnspill og i andre sammenhenger gitt innspill til hva en ny Enova-avtale må inneholde.
– Disse punktene fremhevet vi også på innspillsmøtet, sier Hagemoen.

  1. Enova må i avtale for 2025–28 gis et energimål og et tydelig mandat for å kunne gi investeringsstøtte til modne og velprøvde energitiltak. Mål om 10 TWh mindre strømforbruk i bygninger og 8 TWh ny solenergi innen 2030 må legges til grunn.
  2. Enovas programmer for energikartlegging og investeringsstøtte i boligselskap og yrkesbygg, som ble lansert høsten 2023, må bli mer forutsigbare for de som søker og sikres finansiering frem til 2030.
  3. Enovas programmer for eneboliger og småhus må forsterkes, slik at modne og velprøvde energitiltak som forbedrer energitilstanden gis investeringsstøtte.

Det er godt kjent at kraftetterspørselen vil øke kraftig frem mot 2030 hvis vi skal nå våre klimamål, og vi vet samtidig at det ikke vil bli bygget ut ny kraftproduksjon i stor skala.
– Derfor trenger vi en storsatsing på energieffektivisering gjennom Enova i neste fireårsavtale, konkluderer Hagemoen.