NOVAP mener

NOVAPs fokusområder knyttet til rammebetingelser: 

  • Norge må innføre EUs energieffektiviseringsdirektiv med et mål på minimum 40% energieffektivisering innen 2030
  • Norge må utarbeide en langsiktig strategi for rehabilitering av alle bygninger for å gjøre bygningsmassen energieffektiv innen 2050 i tråd med kravene i bygningsenergidirektivet. Strategien skal legge grunnlag for en kostnadseffektiv oppgradering av eksisterende bygningsmasse til nesten-null-energibygninger. Strategien skal inneholde et veikart med tiltak og målbare indikatorer for framdrift og milepæler i 2030, 2040 og 2050.
  • NOVAP mener tilskuddsordninger for varmepumper må være langsiktige og forutsigbare, og saksbehandlingen for tilskudd må være enkel og ubyråkratisk
  • NOVAP støtter prinsippet om at nettariffer skal bidra til god utnyttelse av eksisterende nett, og en effektiv utvikling og utbygging av nettet på bakgrunn av samfunnsøkonomiske kriterier. NOVAP ønsker en modell med tidsavhengig energiledd i perioder med høy belastning på nettet for husholdninger. NOVAP ønsker at alle nettselskap skal ha samme tariffmodell, men med mulighet for noe variasjon i parameterverdier utfra lokale forhold.
  • NOVAP støtter en videreutvikling av energimerkeordningen for å gjøre denne mer relevant for alle målgrupper. NOVAP mener energimerket bør ha et klart og tydelig brukerperspektiv, og det bør være slik at energieffektive bygninger med lavt energibruk og lave energikostnader for eier av bygget gir en god energikarakter. Egenproduksjon av energi med varmepumpe, solenergi etc. bør premieres i energimerket.
  • NOVAP mener skatte- og avgiftspolitikken må brukes aktivt for å oppnå målsetninger innenfor kutt i klimagassutslipp, energieffektivisering og utbygging av fornybar energi. NOVAP støtter en grønn skatteveksling med økt skatt på klimaskadelig forbruk og tilsvarende reduksjon i inntektsskatt.
  • NOVAP mener det offentlige må gå foran og stille strenge miljøkrav i sine anbudsforespørsler. Det er også viktig at offentlige anbud utformes slik at det er åpning for å tilby nye innovative løsninger.