Mer effektiv bruk av energi bør inn i diskusjonen om vindkraft, mener NOVAP. Foto: NVE.

Nasjonal ramme for vindkraft på land

Myndighetene må også se på alternativer til vindkraft, mener NOVAP. Det å satse på energieffektivisering vil redusere behovet for ny kraftproduksjon.

NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land er på høring. I vårt høringssvar har NOVAP avgrenset oss til å poengtere alternativer til storstilt vindkraftutbygging. Kort oppsummert understreker vi at:

  • Potensialet for energieffektivisering i byggsektoren er stort, og det kan spare byggeiere for store årlige utgifter. 
  • Energieffektivisering
    • bidrar til å bevare urørt natur
    • kutter klimagassutslipp
    • reduserer behovet for å investere i nettet                                

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land 

Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) vil i vårt høringssvar avgrense oss til å påpeke alternativer til en storstilt utbygging av vindkraft i Norge. Vi vil ikke kommentere rundt de områdene NVE har valgt ut som egnet for vindkraft. 

For at Norge skal bli et fornybart- og lavutslippssamfunn innen 2050 mener vi det er viktig at myndighetene også ser på alternativer til vindkraft når fossil energibruk innenfor transport og industri skal fases ut. Selv om fornybar kraftproduksjon som vann- og vindkraft ikke gir utslipp av klimagasser, innebærer det miljømessige ulemper og naturinngrep som bygging av kraftverk, anleggsveier og kraftlinjer. En satsing på energieffektivisering vil redusere behovet for å bygge ut ny kraftproduksjon.

Bygninger er den sektoren i Norge som bruker mest energi, hele 80 TWh i året. Til sammenlikning har norske vannkraftverk en normalproduksjon på 135 TWh. Arnstad-utvalget la frem en rapport i 2010 som anslo at det er mulig å halvere energibruken i bygningsmassen i løpet av 30 år. Lykkes vi med dette, vil det spare byggeiere for 45 milliarder kr i årlige energiutgifter. 

Energieffektivisering bidrar til å bevare urørt natur 

Ved å satse på mer effektiv energibruk er det mulig å redusere behovet for landbasert vindkraft og annen kraftproduksjon. Bruker vi energien mer effektivt, enten det er i egen bolig eller i store næringsbygg, kan vi samtidig bidra til å bevare urørt norsk natur. 

Energieffektivisering kutter klimagassutslipp


For å vise sammenhengen mellom klimagassutslipp fra europeisk kraftproduksjon og landbasert vindkraft i Norge, har NVE simulert vindkraftens påvirkning på klimagassutslipp fra det europeiske kraftmarkedet. I simuleringene vil 10 TWh norsk vindkraft i 2025 redusere de årlige utslippene med rundt 5 millioner tonn CO2.

Ifølge NVE kommer rundt en tredjedel av det norske energiforbruket fortsatt fra fossile energikilder. Ved å elektrifisere samfunnet ytterligere, kan mer fornybar kraftproduksjon i Norge over tid også bidra til å redusere klimagassutslipp nasjonalt. 

NOVAP er enig med NVE sine analyser og antakelser om at det å bygge landbasert vindkraft kan kutte klimagassutslipp både ved å eksportere kraft og ved å konvertere fossil energibruk i Norge. Det vi ikke forstår, er at NVE i andre sammenhenger argumenterer for at frigjort elektrisitet i byggsektoren IKKE kutter klimagassutslipp.

NVE skrev i 2015 følgende i høringssvar til byggteknisk forskrift: 

"Miljøforhold: Offisielt er bruk av elektrisitet i Norge miljøvennlig, altså er det ingen grunn til å oppfordre til å bruke andre energibærere, så lenge vi mener det vil være god tilgang på elektrisitet i overskuelig fremtid."

Endringen Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) foreslo og som NVE støttet, var å fjerne kravet om at minimum 60 prosent av varmebehovet på bygg over 500 m2 skulle dekkes av annet enn elektrisitet. Denne endringen vil øke det årlige elektrisitetsforbruket i norsk bygninger med flere TWh. Dette er elektrisitet som kunne vært eksportert og dermed bidratt til å kutte klimagassutslipp i andre europeiske land, eller brukt til å konvertere fossil energibruk i Norge. Det fremstår som veldig rart og ulogisk at NVE ikke forstår at elektrisitet frigjort med energieffektivisering har samme effekt på klimagassutslipp som utbygging av ny landbasert vindkraft.

Energieffektivisering reduserer behovet for å investere i nettet

NVE anslår at det er behov for å investere 135 milliarder i strømnettet fram mot 2027. Oppvarming utgjør 30 % av totalt strømforbruk i Norge, men tar 50 % av kapasiteten i strømnettet på de kaldeste dagene. Strømnettet må tåle den høyeste belastningen som inntreffer noen få timer i løpet av et år. Reduserer vi behovet for elektrisk oppvarming, vil vi ikke bare frigjøre strøm, men også frigjøre plass i strømnettet. 

Ny kraftproduksjon og energieffektivisering 

Store mengder elektrisitet kan frigjøres fra nye og gamle bygninger ved å ta i bruk kjent og velprøvd teknologi. Det vil imidlertid kreve en langsiktig plan med konkrete tiltak og virkemidler. Sverige har et mål om 50 prosent energisparing innen 2030. I Norge mangler vi klare mål for energieffektivisering, og da er det også vanskelig å få på plass virkemidler og tiltak. Ved å satse på energieffektivisering er det mulig å redusere behovet for å bygge ut landbasert vindkraft, og vi kan velge å bygge ut de vindparkene som er mest formålstjenlige i forhold til vindressurser, tilknytning til nettet, naturverdier og lokale konflikter.


Med vennlig hilsen

Rolf Iver Mytting Hagemoen
Norsk Varmepumpeforening
E-post: river@novap.no