Innspill til definisjon av nesten nullenergibygg (TEK 20)

Direktoratet for byggkvalitet skal utarbeide et forslag til en definisjon av nesten nullenergibygg.

 

Presentasjon fra dialogmøte 21. mai 2019 finner du her:

 

Direktoratet for byggkvalitet Mariboes gate 13  0183 OSLO          31.05.2019
 
 
Innspill til definisjon av nesten nullenergibygg (TEK 20) 

Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) takker for muligheten til å komme med innspill til direktoratets arbeid med norsk definisjon av nesten nullenergibygg.   
 
Energibruk i bygninger er viktig
Det finnes i dag en rekke bygg som er mer energieffektive enn de krav som er satt i TEK 17. Ved å skjerpe energikravene i TEK vil det frigjøres elektrisitet som kan brukes til å kutte fossil energibruk innenfor transport og industri. Mer energieffektive bygg vil også redusere behov for ny kraftproduksjon og inngrep i uberørt natur. Eksport av frigjort elektrisitet vil også gi klimagassreduksjoner i våre naboland. Ambisiøse energikrav til nye bygninger vil være avgjørende for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Bygninger er den sektoren i Norge som bruker mest energi, hele 80 TWh i året. Av det totale energiforbruket er 65 TWh elektrisitet, hvilket er omtrent halvparten av elforbruket i Norge. Statnett har beregnet at for å fase ut all fossil energibruk i Norge er det behov for 30 – 50 TWh ny eller frigjort elektrisitet. En ny forskningsrapport fra NEPP viser at Sverige må øke sin anvendelse av elektrisitet fra dagens 130-140 TWh til 190 TWh per år om Sverige skal bli fossilfritt i 2045.
 
Generelle kommentarer definisjon av nesten nullenergibygg
NOVAP støtter en innskjerping av energikravene i teknisk byggforskrift og mener de fortsatt må være innrettet mot driftsfasen til bygget. Flere nye bygg viser at man kan oppnå vesentlig lavere energibruk for en rekke bygningskategorier med energieffektive oppvarmings- og kjøleløsninger. Vi er positive til at det stilles krav til materialer brukt ved oppføring av bygningen. Kravene til materialer bør være innrettet mot klimagassutslipp og emisjoner for å skape et godt innemiljø. Vi mener at krav til energibruk og krav til materialer ved oppføring av bygninger må holdes adskilt. Disse kravene er også i dag i to ulike kapitler i byggeforskriften. Vi er usikker på om det i dag finnes god nok metodikk og nok kompetente rådgivere til å vurdere byggematerialer mot hverandre i nye byggeregler allerede i 2020.  
 
Forslag til navn på definisjon
Vi mener navn på definisjon bør være «Nesten nullenergibygg». Dette er betegnelsen som er brukt i bygningsenergidirektivet og i klimaforliket. Det vil skape unødvendig forvirring blant aktørene i byggebransjen og politikere hvis DiBK skal finne på et nytt navn.  
 
Samkjøring med EU og andre land

NOVAP ønsker at Norge i så stor grad som mulig velger en definisjon av nesten nullenergibygg i samsvar med EUs bygningsenergidirektiv, og hvordan kravene er definert i andre nordiske land. Fordi mange produsenter, entreprenører og rådgivere har virksomhet i flere europeiske land vil det være rasjonelt og kostnadsbesparende at Norge er samkjørt med resten av Europa når det gjelder byggeregler, selv om innretningene ikke er helt like. Dette er spesielt viktig når det gjelder de andre nordiske landene.

Beregningspunkt for byggteknisk forskrift
NOVAP mener at energiberegningene bør være basert på levert eller vektet levert energi. Vi mener også at energiberegninger og ulike energiberegningsverktøy må være basert på gjeldende NS 3031. NOVAP støtter en innretting på energikravene hvor det i bunn ligger basiskrav i forhold til bygningskropp uavhengig av bygningskategori. Når disse basiskravene er oppfylt bør det være stor valgfrihet i forhold til hvordan energirammen oppnås gjennom ytterliggere energitiltak. Med stor valgfrihet er det mulig med mer ambisiøse energikrav uten at merkostnadene blir for høye. Alle tiltak bør likebehandles i forhold til energibesparelse når basiskrav er oppfylt. Dette gjelder også tiltak som i dagens TEK ikke blir premiert som effektive oppvarmingsløsninger, effektiv kjøling og egenproduksjon av strøm.  
 
 
 
Rolf Iver Mytting Hagemoen
Norsk Varmepumpeforening
E-post: river@novap.no