Forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken. Les vårt høringssvar her.

Lenke til høringsutkastet (regjeringen.no)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

postmottak@kmd.dep.no

Ref.: 16/3421 - 47                                                                                                                  

Oslo, 15.02.2019

 

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening – lån fra Husbanken – utkast til ny forskrift

Vi viser til høringsforslag om forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken. Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) støtter forslaget om å samle dagens låneforskrifter i én låneforskrift. Vi mener dette innebærer en forenkling som gjør det lettere å for ulike grupper å søke lån i Husbanken.

NOVAP vil ikke kommentere alle deler av forslaget, men vil avgrense oss til de deler som omhandler energibruk og miljøkvaliteter.

Miljø som kriterium ved lån fra Husbanken

NOVAP støtter at det ikke lengre settes ytterliggere krav til energieffektivitet i nye boliger utover det som kreves i byggteknisk forskrift. Vi er enig med departementet i at kravene i TEK til energieffektivitet allerede er så strenge at det ikke er hensiktsmessig å stille strengere krav.

På side 11 i høringsnotatet er det listet opp seks kvalitetskriterier som Husbanken vil vektlegge ved vurdering av lånesøknad til oppføring av miljøvennlige boliger. NOVAP støtter alle disse kriteriene.

Vi ønsker et kriterium som kommer i tillegg til de allerede foreslåtte kriteriene:

g) Miljøvennlig energiforsyning

Begrunnelse

Når energikravene i TEK ble endret den 1. januar 2016 ble det ikke lengre krav om miljøvennlig energiforsyning for bygg under 1 000 m2. Tidligere var det et krav om at minimum 40 % av varmebehovet måtte dekkes av annet enn fossile brensler og direkte elektrisitet. Miljøvennlig energiforsyning vil være varmepumpe, fjernvarme, bioenergi og solvarme. Selv om norsk strømproduksjon i all hovedsak er fornybar, kan frigjort elektrisitet brukes til å erstatte fossil energibruk i transportsektoren og innenfor industrien. Hvis ikke hele varmebehovet dekkes med direkte bruk av elektrisitet vil dette medføre mindre belastning på elnettet de kaldeste dagene, og lavere nettleie for alle husholdninger.

Eksisterende bygningsmasse

Vi mener det er svært viktig at Husbanken gir lån til oppgradering av eksisterende bygningsmasse. Det ligger et stort potensial for energisparing ved oppgradering av bygningsmassen. Vi støtter at det stilles krav til at det gjøres en helhetlig vurdering av oppgraderingsbehov. Når det er gjort en helhetlig vurdering av oppgraderingsbehov må det kunne innvilges lån til enkelttiltak så lenge disse tiltakene ikke hindrer andre viktige oppgraderingstiltak i fremtiden. Eksempel på enkelttiltak som det bør gis lån til er bytte av vinduer, etterisolering av yttervegg, installasjon av bergvarmepumpe eller luft-til-vann-varmepumpepumpe, installasjon av vannbåren varme med mer.

Boligforsyning i distriktene

Vi støtter at Husbanken innvilger lån til boligbygging i områder hvor byggekostnad overstiger markedsverdi ny bolig. Dette mener vi er et viktig distriktspolitisk virkemiddel. I disse områdene kan det også være et lite utviklet marked for omsetning av brukte boliger.

Det er også viktig at Husbanken i områder med lav markedsverdi på bolig gir lån til oppgradering av eksisterende boliger. Disse boligene har i begrenset grad mulighet for å få lån i det ordinære bankmarkedet for denne type prosjekter.

 

Med vennlig hilsen

Rolf Iver Mytting Hagemoen
Norsk Varmepumpeforening
E-post: river@novap.no