Faggrunnlag til Oslos Klimastrategi mot 2030

Klimaetaten i Oslo kommune utarbeidet et utkast til nytt faggrunnlag for klimastrategi mot 2030. Les vårt høringssvar her.

Vedtatt klimastrategi for Oslo kommune

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening – Klimaetatens utkast til faggrunnlag for klimastrategi 2030

Vi viser til utkast til faggrunnlag for klimastrategi mot 2030. Etaten ber spesielt om innspill til hvordan faggrunnlaget kan forbedres og styrkes. De overordnede klimamålene er at Oslo skal bli en klimarobust by og at byens utslipp av klimagasser skal reduseres med 95 prosent i 2030. 

NOVAP støtter Oslos mål for utslipp av klimagasser som er i tråd med å begrense global oppvarming til 1,5 grader. 

Energimål

I strategien foreslåes det et overordnet energimål ved at Oslo skal redusere energibruk per innbygger med en tredjedel fra 2009 til 2030. NOVAP mener denne type mål for energibruk ikke er hensiktsmessig. NOVAP mener det er bedre å sette sektorvise målsetninger i forhold til energieffektivisering og at det er spesielt viktig å ha fokus på byggsektoren. 

Etablering av datasentre illustrerer hvorfor det ikke bør settes overordnet energimål. Hvis flere datasentre etablerer seg i Oslo er dette gunstig ved at vi her har mange bygg med vannbåren varme samt nær- og fjernvarme som kan utnytte overskuddsvarme. Mange andre steder i landet vil overskuddsvarme fra datasentre ikke kunne utnyttes fordi det ikke finnes et tilstrekkelig stort varmebehov og nødvendig infrastruktur. Selv om det er ressurseffektivt og miljøvennlig med etablering av datasentre i Oslo vil en slik etablering øke energibruk per innbygger.

For byggsektoren foreslår NOVAP et mål for Oslo på 2 prosent årlig energieffektivisering fra 2020 til 2030. I tillegg foreslår vi et mer ambisiøst mål for kommunale bygninger på 3 prosent årlig energieffektivisering. NTNU har beregnet at i referansescenariet vil energibruken i eksisterende bygninger reduseres med 8 prosent fra 2020 til 2030. For å oppnå målet kreves det nye virkemidler i forhold til det som ligger i referansescenariet. 

NOVAP mener også at det er viktig at kommunen har målsetning som er mer ambisiøs enn teknisk byggforskrift ved nybygg, og at det i nybygg velges varmepumpe eller fjernvarme til oppvarming, samt en energieffektiv kjøleløsning i bygg med kjølebehov. 

Det oppnås automatisk en stor effektivisering ved overgang til mer elektrisk transport som omtalt i strategien. Med et overordnet energimål kan man risikere at det blir mindre fokus på energieffektivisering i bygninger hvis overgangen til elektrisk transport går raskere enn estimert.

Utslippsfri bygge- og anleggsvirksomhet

NOVAP støtter satsingen på utslippsfri bygge- og anleggsvirksomhet i Oslo. Ved bygging av Lia barnehage og Lindeberg sykehjem i Oslo er det brukt bergvarmepumpe for tørking i byggefasen. Det er viktig at man har fokus på energieffektive løsninger i tillegg til at det skal være fornybart og utslippsfritt. Det er svært positivt at kommunen som en stor utbygger går foran og krever dette på egne byggeprosjekter. 


Effektiv og fleksibel bruk av energi

NOVAP mener det må komme tydeligere frem i strategien at man i størst mulig grad bør unngå direkte bruk av strøm som hovedoppvarming av bygninger. Man skriver i strategien at en elbil er to til tre ganger mer effektiv enn en fossilbil. Tilsvarende er en varmepumpe to til fem ganger så effektiv som en panelovn, varmekabler, elektrokjel eller elektrisk varmtvannsbereder. Elektrisk energiforbruk forventes å øke på grunn av digitalisering og elektrifisering av transportsektoren. Da er det et poeng å bruke energien mer effektivt i bygninger slik at totalt forbruk av elektrisitet ikke øker. Hvis man lykkes med å stabilisere el- og effektforbruket vil dette medføre en gevinst i forhold til at det ikke er nødvendig med omfattende og kostbare nettforsterkninger.  

Klimaetaten foreslår tre satsingsområder på energi, mer effektiv stasjonær energibruk, omlegging fra fossil til fornybare energibærere og god fleksibilitet mellom energibærere. Vi mener at utslippsfrie energibærere bør være et fjerde mål for å redusere partikkelutslipp. Dette med bakgrunn i at Oslo har en utfordring med høy lokal luftforurensning deler av året. Det er mulig at dette ansvaret ligger under Bymiljøetaten, men vi mener problemstillingen likevel bør belyses.

Mer effektiv stasjonær energibruk

NOVAP ønsker et mål på 2 prosent årlig energieffektivisering i byggsektoren. Dette er i tråd med det mest ambisiøse energieffektiviseringsmålet på 40 % i 2030 som ble diskutert av EU i forbindelse med revisjon av energieffektiviseringsdirektivet. Dette gir en effektivisering på 20 prosent mellom 2020 og 2030 mot 8 prosent som er referansescenariet. NOVAP mener strategien i større grad burde ha fokus på energieffektiv kjøling og hvordan overskuddsvarme fra kjøling utnyttes i omkringliggende bygninger med et varmebehov. Dette er noe som blant annet gjøres på Vulkan hvor all overskuddsenergi fra kjøle- og kuldeanlegg utnyttes til oppvarming av tappevann og oppvarming i hotell og boligblokker. I svært mange typer næringsbygg er kjøling en stor energipost og vi forventer at energibruk til kjøling vil øke. Det er derfor viktig å benytte energieffektive kjøleløsninger, samtidig som gjenvunnet overskudsvarme utnyttes i størst mulig grad. Hvis det etableres brønnpark med mulighet for frikjøling og sesonglagring vil energibruk til kjøling kunne reduseres 90 – 95 prosent. For bygg som ligger nær sjøen vil sjøvann kunne brukes som energikilde til en effektiv varmepumpe og til energieffektiv frikjøling.

Furusetprosjektet omtales i strategien. Dette er et spennende prosjekt, men det er viktig at man innenfor dette prosjektet ivaretar både energieffektive varme- og kjølesystemer. Det å etablere lokale løsninger med lavtemperatursystemer for oppvarming- og kjøling mener vi bør være en foretrukken løsning ved utvikling av nye områder. For enkeltbygg som utvikles uten å inngå i en områdeplan er det også viktig å tenke energieffektiv oppvarming og kjøling.

God fleksibilitet mellom energibærerne

NOVAP støtter et overordnet mål om god fleksibilitet mellom energibærere. Vi mener det må komme tydeligere frem at det viktigste er effektiv energibruk. Vi mener også at etaten må være tydeligere på at man i størst mulig grad bør unngå direkte bruk av strøm til hovedoppvarming da det finnes andre ressurseffektive løsninger som eksempelvis varmepumpe, solenergi og fjernvarme. 

Strategien bør være tydelig på at Oslo ikke bare ønsker å satse på fornybare energibærere, men på energibærere som ikke gir lokale utslipp til luft.

Bærekraftig innkjøp og forbruk

NOVAP støtter en videreføring av Futurebuilt frem mot 2030. Vi mener dette er et program som har vært svært viktig for å utvikle byggsektoren i Norge mot mer klimavennlige og energieffektive bygninger. 

NOVAP vil også nevne to områder vi mener kommunen bør ha fokus på frem mot 2030 som ikke er omtalt i strategien.

Nedgravde oljetanker

Det er forbud mot oljefyring fra 2020. Vi mener Klimaetaten i strategien frem mot 2030 likevel bør ha fokus på tilsyn med nedgravde oljetanker og oppdatering av dette registeret. Det er en del eiendommer hvor oljefyren er fjernet uten at nedgravde oljetanker er fjernet. Det har store negative konsekvenser hvis disse tankene lekker olje. Vi mener det bør være en målsetning at alle oljetanker som ikke er i bruk fjernes og registeret til kommunen må være oppdatert i forhold til nedgravde tanker. Selv om dette ansvaret trolig ligger under Vann- og avløpsetaten, mener vi problemstillingen bør belyses i klimastrategien.

HFK

Det finnes store mengder HFK-gasser i eksisterende kjøle-, kulde- og varmepumpeanlegg i Oslo. Disse kan ha en svært høy GWP-faktor. Vi har i dag en utvikling hvor nye anlegg i større grad leveres med lav-GWP og naturlige kuldemedier. Dette er positivt, men det er uansett en stor mengde kuldemedium i omløp med høy GWP-faktor som er viktig at blir samlet inn og destruert ved sanering og utskifting av anlegg. Vi mener klimastrategien mot 2030 både bør fokusere på innsamling og destruksjon av kuldemedier med høy GWP-verdi. 


Med vennlig hilsen

Rolf Iver Mytting Hagemoen
Norsk Varmepumpeforening
E-post: river@novap.no