HFK-avgifter for 2023

Avgiftssatsen for HFK-gasser øker i 2023 med 24 %, men grunnlaget for beregningen endres. I praksis blir økningen derfor lavere for flere vanlige kuldemedier.

Statlige avgifter for R32 blir 645 kr/kg i 2023.

Slik blir avgiftene i 2023 for noen av de vanligste HFK-mediene: 

  Kuldemedium    Avgift (kr/kg)
  R32      645
  R134a    1238
  R407C    1546
  R410A    1831

 

Reell økning mellom 13 og 25 %

Regjeringen vedtok 24 % høyere avgiftssats for HFK-medier i statsbudsjettet for 2023. I praksis blir ikke økningen like stor for de vanligste mediene. Unntaket er R32 som øker med 25%. De andre mediene øker med 13 og 14 %.

Slik beregnes HFK-avgiften

HFK-avgiften regnes ut fra avgiftssats og globalt oppvarmingspotensial (GWP) for hvert enkelt kuldemedium. GWP-verdiene hentes fra rapporter som FNs klimapanel utgir. På grunn av Paris-avtalen skal Norge nå bruke GWP-verdier fra den femte rapporten (AR5) til å beregne avgiftene. Til nå har verdier fra den fjerde rapporten blitt brukt.

Refusjonssatser øker tilsvarende

Fra 2020 har det vært forbudt å etterfylle kuldemedier med GWP over 2500 i forbindelse med service og vedlikehold i anlegg med 40 tonn CO2-ekvivalenter eller mer. Det gjelder blant annet R404A og R507A, som i 2023 vil få følgende satser: 

   Kuldemedium   Refusjonssats (kr/kg)
   R404A   3734
   R507A   3794


Refusjon av HFK-medier i praksis

Retur av brukte kuldemedier belønnes med refusjon av HFK-avgiften. 

Innholdet av hydrofluorkarboner i en returflaske må være minimum 2 kg for å få refusjon, og behandlingsgebyr til Stiftelsen Returgass er kr 360/kg (ekskl mva). 

Du finner gjeldende avgiftsnivå for ulike HFK-medier ved hjelp av en kalkulator på nettsidene til stiftelsen Returgass.