– Storsatsingen på enøk er avlyst

Forslaget til statsbudsjett vil ikke sette fart på sårt tiltrengt energieffektivisering. Blant annet kuttes bevilgninger til Enova-tiltak for husholdninger med 100 millioner kroner.

Bård Baardsen er lite fornøyd med regjeringens satsing på energieffektivisering. 

Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2023. 
– På forhånd varslet regjeringen en storsatsing på enøk og en handlingsplan for 10 TWh energisparing i bygg, men leverer dessverre ikke på noe av dette, sier rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening etter at forslag til statsbudsjett for 2023 ble lagt frem. 
– En positiv ting er at NVE får en ny rolle med å koordinere ENØK-arbeidet på tvers av sektorer og rapportere årlig på status for måloppnåing når det gjelder energisparing i bygg, fortsetter han. 

– Bryter budsjettavtalen med SV

Videre mener Varmepumpeforeningen at forslaget bryter med budsjettavtalen med SV som ble inngått i november 2021. Det gjelder et punkt om energisparing og strømproduksjon i bygg: 
«Stortinget ber regjeringen utarbeide en plan med et sett tiltak som skal redusere energibruken i bygg med minst 10 TWh i 2030, og øke strømproduksjonen i bygg. Planen skal presenteres i forbindelse med statsbudsjettet 2023»
– Dette punktet i budsjettavtalen med SV bryter regjeringen i forslaget til statsbudsjett. De omdefinerer «bygg» til «eksisterende bygg», og skriver at NVEs utrekninger viser en nedgang i energibruken i eksisterende bygg på mellom 7–11 TWh med eksisterende virkemiddel. Dermed trengs det ingen handlingsplan for energisparing i bygg. Det er veldig skuffende at regjeringen i statsbudsjettet ikke foreslår konkrete tiltak som vil gi både husholdninger og næringsliv varig vern mot høye strømpriser, mener Baardsen.

Foreslår seks tiltak for energieffektivisering

Regjeringen presenterer i forbindelse med statsbudsjettet en liste på seks punkter for økt satsing på energieffektivisering:

  • 480 millioner kroner årlig til satsing på energitiltak gjennom Husbanken. Det vil omfatte støtte til energitiltak i kommunalt eide utleieboliger, sykehjem og omsorgshjem, i tillegg til studentboliger. 200 millioner er overføringer fra Enova. 
    – Det kommer ingen støtte til husholdninger gjennom denne ordningen, påpeker Baardsen
  • Tilgang på god informasjon om tiltak for energisparing og energieffektivisering. Regjeringen jobber med et informasjonsopplegg om ENØK rettet mot husholdninger, næringsliv og det offentlige som skal iverksettes slik at det vil kunne ha effekt den kommende vinteren. NVE har fått en sentral rolle i dette.
  • Kommunal- og distriktsministeren sendte nylig brev til alle departementene om å redusere energibruken i eide og leide lokaler. Statsbygg gjør energikartlegginger av sine eiendommer og oppretter et mottak for å svare ut henvendelser fra leietakerne sine og andre statlige virksomheter om energieffektivisering av bygg.
  • Fra 2021-2024 stiller Enova 1,1 mrd. kr. til disposisjon for klima- og energitiltak hos husholdninger og forbrukere. De fleste av disse tiltakene er energitiltak. 
    – Her er bevilgningene kuttet med 100 millioner kroner i forhold til Enovas styringsavtale, understreker Baardsen
  • Utnevner NVE til ENØK-koordinator. 
  • Regjeringen foreslår å opprette en ny midlertidig rammestyrt energitilskuddsordning rettet mot bedrifter. Tilskuddsordningen skal dekke deler av strømintensive foretaks strømkostnader samtidig som den skal stimulere til investeringer i energisparing og -produksjon.