Alle må være F-gass sertifisert innen sept 2013

Fristen for å bli F-gass sertifisert er 1. september 2013, etter denne datoen vil det være ulovlig å jobbe med HFK kuldemedier for de som ikke er sertifisert. NOVAP sertifiserer personell i kategori 1 og 2.

Fristen for å bli F-gass sertifisert er 1. september 2013, etter denne datoen vil det være ulovlig å jobbe med HFK kuldemedier for de som ikke er sertifisert. NOVAP sertifiserer personell i kategori 1 og 2.

I april 2011 fikk Isovator AS tildelt oppdraget med å bli det nye sertifiserings- og evalueringsorganet for F-gass forordningen i Norge. NOVAP har jobbet sammen Isovator Sertifisering for å sette i gang med F-gass kurs.

Bakgrunn for F-gass direktivet

EU forordningen for å redusere utslippene av ”F-gasser” ble vedtatt 17. mai 2006. I Norge trådte forordningen samt tilhørende underforordninger i kraft 6. mai 2010. De viktigste konsekvensene av forordningen er at det stilles krav til lekkasjekontroll og forsvarlig håndtering av kuldemedier i anlegg som inneholder HFK, PFK og SF6-gass. Sertifisering av personell og bedrifter som er i befatning med gassene er også en av konsekvensene.

Berørte parter

Kuldebransjen blir i høy grad berørt av F-gass forordningen, forordningen gjelder ikke bare store kjøleanlegg, men også varmepumper og luftkondisjonering. De fluorholdige gassene HFK, PFK og SF6 er regulert gjennom Kyotoavtalen. Innen EU forsøker man konkret å minimere utslippene av disse gassene gjennom en egen forordning på fluorerte drivhusgasser og Norge er gjennom EØS avtalen forpliktet til å implementere denne forordningen. I tillegg har Norge en særskilt avgift på import av disse gassene.

Om F-gasser

Fluorforbindelser som hydrofluorkarboner (HFK) finnes ikke naturlig i atmosfæren, men fremstilles industrielt. HFK-gasser er en gruppe fluorforbindelser som blant annet brukes som kuldemedium i kjøle- og fryseanlegg, varmepumper og luftkondisjoneringsanlegg for bygninger og kjøretøy. Fra midten av 1990-tallet økte bruken av HFK som erstatning for ozon-nedbrytende gasser som KFK, haloner og HKFK. En del av disse gassene har svært sterk drivhuseffekt og lang levetid i atmosfæren. Det vanligste kuldemediet i dagens varmepumper er R410A, et utslipp på 1 kg av denne HFK gassen tilsvarer et CO2 utslipp på 1,73 tonn.

NOVAPs rolle

NOVAP er godkjent av Isovator Sertifisering som eksamenssenter for f-gass sertifisering. Kurs og eksamen blir avholdt på KEM-senteret på Sogn V.G.S i Oslo. For å få godkjent teoretisk og praktisk eksamen må kandidaten ha minst 70% rette svar/ poeng på prøvene. Ved bestått eksamen vil kandidaten få tilsendt et diplom og et plastkort som bevis på sertifiseringen.

Opplæringen består av en teoretisk og praktisk del. Etter endt opplæring skal kandidaten ha fått grunnleggende opplæring og kunnskap om:

Teoretisk del

  • Hvordan et AC anlegg fungerer
  • Miljøkonsekvensen knyttet til utslipp av fluorholdige drivhusgasser
  • Kunnskap om F-gass forordningen og MAC direktivet

 

 

Praktisk del
  • Prosedyrer for oppsamling av F-gasser
  • Håndtering av trykksatt beholder
  • Håndtere tømme- og fyllingsaggregat

Trenger du sertifisering i F-gass, se vår kurskalender eller kontakt NOVAP.

 

Kilder:
Miljøstatus i Norge (http://miljostatus.no/)
Isovator Sertifisering (http://returgass.no/)