Fjernvarme og bio bør ikke sidestilles med varmepumper

Det poengterer NVE i sitt innspill til endret forskrift for energimerking av bygninger.

Revidert energiemerkeordning for bygninger skal ta hensyn til hva slags energi en bygning forsynes av. 

Vekting av ulike energibærere er et krav i EUs bygningsenergidirektiv fra 2010. Olje- og energidepartementet har bedt NVE se på «vektingsfaktorer som i større grad likestiller oppvarmingsløsninger som reduserer effektbelastningen i kraftnettet med effektive elektriske løsninger». 

NVE fraråder vektingsfaktorer som gir en full likestilling mellom fjernvarme og bioenergi med varmepumpebasert, lokal oppvarming, skriver NVE. 

Vil ikke favorisere bransjeinteresser

– Vektingsfaktorer som fullt likestiller fjernvarme og bioenergi med lokal, varmepumpebasert oppvarming mener vi at i for stor grad vil ivareta bransjeinteresser på bekostning av energikarakterens informasjonsverdi til forbrukere, eiendoms- og finansbransjen, mener NVE. 

Disse vektingsfaktorene foreslår NVE
 

Energibærer NVEs reviderte forslag
Elektrisitet 1
Fjernvarme 0,8
Biobrensel (fast, flytende og gass) 0,9
Fossilt brensel 1,2
Fjernkjøling 0,8
Eksport av el 0,3
Eksport av varme 0,3

– Et balansert og godt forslag

– Vi mener NVE har utarbeidet et forslag som på en balansert og god måte ivaretar flere hensyn i forhold til energisystem, klima og kundenes interesser, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen.

Han viser både til at NVEs forslag til vektingsfaktorer sikrer at fjernvarme og biobrenselanlegg kommer bedre ut i energimerkeordningen enn de gjør i dag, og at NVE poengterer at merkeordningen bør være lett forståelig for forbrukere og gi god inidkasjon på en bygnings antatte behov for levert energi.