Biogass til 80 busser i Oslo

Flere ulike alternativer ble vurdert for utnyttelse av biogass fra Bekkelaget renseanlegg. Produksjon av drivstoff med varmepumpe var det alternativet som medførte størst reduksjon i årlige klimagassutslipp.

Flere ulike alternativer ble vurdert for utnyttelse av biogass fra Bekkelaget renseanlegg. Produksjon av drivstoff med varmepumpe var det alternativet som medførte størst reduksjon i årlige klimagassutslipp.

Nye Bekkelaget renseanlegg ble satt i drift i år 2000. Anlegget behandler avløpsvann fra Oslos østlige bydeler og produserer biogass i anleggets råtnetanker. I 2009 ble det gjennomført flere store ombygginger og installasjoner på anlegget for å kunne utnytte denne biogassen på en mer energioptimal måte. Dette inkluderte installasjon av en Hybrid varmepumpe, et oppgraderingsanlegg for biogass og en rekke varmevekslere.  Det produseres hvert år 20 GWh biogass på Bekkelaget som kan drifte 80 busser. Fordi biogassen erstatter fossilt drivstoff oppnås det er årlig reduksjon i klimagassutslipp på 3700 tonn. I tillegg gir biogass en betydelig reduksjon i lokale utslipp sammenlignet med diesel, og bidrar derfor til bedre luftkvalitet i Oslo.

Nye Bekkelaget renseanlegg

Hybrid varmepumpe viktig bidragsyter

For å produsere biogass må slammet i råtnetankene på Bekkelaget varmes opp. Denne oppvarmingen skjer ved at den hybride varmepumpen leverer vann som hever temperaturen i råtnetankene fra rundt 25 grader til ca. 55 grader. Energien henter varmepumpen fra slam som har vært gjennom råtneprosessen, og skal kjøres bort. Når slammet kjøles avgir det mindre lukt under transport og lagring. Forvarmingen av slammet fra ca 12 grader til 25 grader utføres med overskuddsvarme fra oppgraderingsanlegget for biogass.  Varmepumpen har gode driftsbetingelser, og oppnår årsvarmefaktor på over 4. Alternativet til varmepumpe er å bruke biogass til oppvarming av råtnetanker. Hvis dette alternativet var blitt valgt ville Bekkelaget bare ha mulighet for levere biogass til drift av ca. 40 busser. Ved bruk av varmepumpe oppnår også Bekkelaget renseanlegg et positivt energiregnskap gjennom året, ved at de leverer mer energi i form av biogass enn de forbruker i form av strøm, biopellets og olje.

Varmepumpeteknologi utviklet ved IFE

Hybridvarmepumpen er levert av selskapet Hybrid Energy som har sitt utspring i Institutt For Energiteknikk(IFE). Selskapet ble etablert i 2004 og har nå levert 7 anlegg som har over 100 000 driftstimer.  Deres patenterte varmepumpe benytter både absorbsjons- og kompresjonsteknologi for å kunne levere varme ved temperaturer inntil 110 grader. De bruker et arbeidsmedium som består av en blanding av vann og ammoniakk.

Bekkelaget fornøyd

Etter noen innkjøringsproblemer er Bekkelaget renseanlegg svært godt fornøyd med hvordan varmepumpen fungerer, sier prosjektkoordinator Solveig Alvik. Varmepumpen har over 5 000 driftstimer gjennom året, og ved siden av å varme opp råtnetanker leverer den varme til ventilasjon og oppvarming av bygningsmassen. Bekkelaget har avsatt plass til en varmepumpe nummer 2 i renseanlegget, og denne vil bli installert når mengden avløpsslam er stor nok til å få utnyttelse av denne.

Juryens begrunnelse

Bekkelaget Renseanlegg er en av tre kandidater til Varmepumpeprisen 2013. De har foretatt en grundig evaluering og miljøvurdering av ulike alternativer før de valgte å satse på biogassproduksjon med varmepumpe. Deres løsning har høy overføringsverdi til andre biogassanlegg da de tenker nytt i forhold til hvordan slike anlegg tradisjonelt har vært bygget. De viser videre hvordan varmepumpeteknologi kan bidra til å redusere klimagassutslipp i transportsektoren.