Miljødirektoratet har hatt tilsyn med f-gass forordningen

På Norsk Kjøleteknisk møte 13. februar presenterte Berit E. Gjerstad fra Miljødirektoratet resultater fra tilsyn hos bedrifter som er omfattet av f-gass forordningen. Resultatene viser at det er mange som ikke har fått på plass f-gass godkjenning av bedriften selv om dette også er et krav.

På Norsk Kjøleteknisk møte 13. februar presenterte Berit E. Gjerstad fra Miljødirektoratet resultater fra tilsyn hos bedrifter som er omfattet av f-gass forordningen. Resultatene viser at det er mange som ikke har fått på plass f-gass godkjenning av bedriften selv om dette også er et krav.

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet ble opprettet i 2013 ved en sammenslåing av Klima- og Miljødirektoratetforurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for naturforvaltning (DN). Direktoratet ligger under Klima- og Miljødirektoratet. Direktoratet har ca. 700 ansatte fordelt på kontorer i Trondheim og i Oslo der avdelingene med ansvar for klima og forurensning ligger. En av direktoratets roller er det å utøve myndighet og føre tilsyn i henhold til flere forskjellige lovverk og forskrifter, deriblant forordning (EF) nr. 842/2006 om visse fluorholdige klimagasser samt underforordninger.

Resultater fra kontroller med bedrifter

Miljødirektoratet har i sine kontroller hittil hat fokus på de som jobber med mindre varme/kjøleanlegg/varmepumper (> 3 kg fyllling). Det har blitt kontrollert for sertifisering av personell, sertifisering av virksomheten samt kontroll av at internkontrollsystemet tilfredsstiller kravene i f-gass forordningen.

I løpet av 2013 ble det gjennomført 54 uanmeldte inspeksjoner/ stikkprøvekontroller hvorav 40 av disse var rettet mot varmepumpe-installatører. Det ble avdekket at 40 % manglet sertifisering av virksomheten og 18 % manglet sertifisering av personell.

Miljødirektoratet har flere forskjellige måter å kontrollere bedrifter på. Nedenfor er de forskjellige typene listet opp. Felles for alle typer kontroller som gjennomføres av Miljødirektoratet er at det er uanmeldte kontroller.

 • Dagskontroller, inspeksjoner (mest vanlig)
 • Lange kontroller og systemrevisjoner, opptil 1 ukes kontroll
 • Brevkontroller

Tips til bedrifter

 • Ta i bruk internkontrollsystemet utviklet av NOVAP og VKE for å gjøre jobben med å få din bedrift sertifisert enklere. Last ned her >>>
 • Ha gjerne en kopi sertifiseringsbeviset til de ansatte i internkontrollsystemet.
 • Miljødirektoratet tar gjerne imot tips på bedrifter som ikke følger regelverket, dette følges da opp med brevkontroll. Alle rapporter legges offentlig tilgjengelig i postjournalen.
 • Hvis en bedrift ikke følger opp frister fra Miljødirektoratet kan bedriften bli ilagt tvangsmulkt på kr. 10.000,- – 30.000,-.

Tilsyn i 2014:

 • Fortsetter tilsyn med installatører av mindre varme-/kjøleanlegg (f.eks. varmepumper)
 • Tilsyn med større varme-/kjøle-ventilasjonsanlegg:
 • Sertifisering av personell og virksomheter, kontrollere at pålagt lekkasjekontroll gjennomføres iht. krav i regelverket.
 • Dokumentasjon av gjennomført lekkasjekontroll.
 • Tilsyn med anleggseiere vil ha fokus på kontroller fremover.
 • Skal påse at det gjennomføres lekkasjetesting og at personell og bedrift som utfører jobben er sertifisert.

Forventninger til bransjen:

 • På møtet presenterte Miljødirektoratet en rekke punkter om sine forventninger til bransjen. Disse punktene er gjengitt nedenfor.
 • Alt personell som utfører installasjon, service, vedlikehold mv. på varme/kjøle-/klima-anlegg med fluorholdige stoffer skal være sertifisert av Isovator AS eller tilsvarende sertifiseringsorganer i andre europeiske land.
 • Alle virksomheter skal være sertifisert.
 • De som har kjøleanlegg med 3 kg eller mer med fluorholdige gasser, skal ha gjennomført lekkasjekontroller jevnlig. Intervaller for lekkasjekontroller skal være i henhold til krav i regelverket og er avhengig av mengde fluorholdig gass i anlegget.
 • At det fremlegges loggbok på gjennomført lekkasjekontroll der det er krav om dette.
 • At virksomheten har internkontroll med skriftlige rutiner hvor krav i f-gass regelverket er innarbeidet.
 • At utstyret med f-gasser er tilstrekkelig merket (type gass, mengde, etc.)
 • At kondemnering av gammelt utstyr (varmepumper og lignende) gjøres på en forsvarlig måte og at gass og farlig avfall leveres til godkjent mottak.