Kongsberg er Årets Varmepumpekommune 2016

Årets Varmepumpekommune er Kongsberg kommune. Gjennom bruk av energisparekontrakt (EPC) har Kongsberg vist at det er mulig for kommuner å gjennomføre mange energitiltak i løpet av en kort tidsperiode. Samtidig har de faset ut fossil energi i en rekke kommunale bygg.

Årets Varmepumpekommune er Kongsberg kommune. Gjennom bruk av energisparekontrakt (EPC) har Kongsberg vist at det er mulig for kommuner å gjennomføre mange energitiltak i løpet av en kort tidsperiode. Samtidig har de faset ut fossil energi i en rekke kommunale bygg.

Da kommunen vedtok sin energi- og klimaplan ble det satt som mål at energibruken i egne bygg skulle reduseres med 3 GWh. Kommunen har gjennomført flere prosjekter med fokus på energi. Blant disse kan nevnes energikartlegginger, investeringer i ENØK-tiltak, bygging av skoler etter passivhusstandard og konvertering til fornybare oppvarmingsløsninger. Kongsberg kommune satte i 2013 i gang et EPC-prosjekt hvor de største tiltakene var 14 bergvarmeanlegg i kommunens største bygninger. EPC-prosjektet omfattet 36 bygg på 70.000 m2. Ved å benytte energisparekontrakten vil kommunen ha nedbetalt investeringene i løpet av få år.

Korte fakte:

  • I alt er det installert 36 varmepumper som del av EPC-prosjektet.

25 væske til vann, 9 luft til vann og 2 luft til luft.

  • Det er boret 14 brønnparker fra 4 til 15 brønner på mellom 250 – 300 meter.
  • I alt ble det boret over 30 km med energibrønner i prosjektet!
  • EPC-kontrakten med Norsk Enøk og Energi på 46 millioner kr
  • Prosjektet har fått 4,8 millioner kr i støtte fra Enova
  • Tilbakebetalt på 11 år.

Kongsberg er Årets Varmepumpekommune 2016
Fra venstre: Rolf Iver Mytting Hagemoen, NOVAP og Hallvard Benum, Kongsberg Kommunale Eiendom KF Foto: NOVAP

Årets Varmepumpekommune 2016

Kriterier som er vektlagt:

  • Kommuner som aktivt har bidratt til å øke bruken av varmepumper i egen bygningsmasse.
  • Tiltak rettet mot kommunens innbyggere for å øke bruken varmepumper i boliger og private næringsbygg.
  • Kommuner som har bidratt til å gjennomføre innovative og nyskapende prosjekter.

Juryen har bestått av Norsk Varmepumpeforening og Enova SF