Forbud mot bruk av fossil fyringsolje fra 2020

I klimaforliket fra juni 2012 ble det enighet om et forbud mot fossil fyringsolje fra 2020. Men det har nå gått mer enn to år siden klimaforliket uten at et lovforslag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) er sendt ut på høring.

I klimaforliket fra juni 2012 ble det enighet om et forbud mot fossil fyringsolje fra 2020. Men det har nå gått mer enn to år siden klimaforliket uten at et lovforslag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) er sendt ut på høring.

I klimaforliket fra 2012 ble det fattet følgende vedtak i Stortinget:

«Stortinget ber regjeringen innføre forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020. Dette forutsetter støtteordninger fra 2013 og øvrige virkemidler i en overgangsperiode. Forbudet og utfasingen må utformes med nødvendige unntak og slik at forsyningssikkerheten ivaretas. Unntakene utredes nærmere før forbudet endelig vedtas.»

Klima- og miljødepartementet skal utarbeide forskriften

Etter at dette vedtaket ble fattet i stortinget er det KLD som har ansvaret for å utarbeide et lovforslag. Dette skal sendes på høring før det oversendes stortinget for endelig vedtak. Hvordan grunnlast skal defineres og forsyningssikkerheten skal ivaretas er viktige problemstillinger som departementet må ta stilling til. Enkelte stortingsrepresentanter begynner å bli utålmodige i forhold til hvor lang tid regjeringen bruker på å utarbeide dette lovforslaget. Leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget Ola Elvestuen fra Venstre stilte følgende spørsmål til klima og miljøminister Tine Sundtoft den 27. juni 2014:

«Når vil regjeringen sende ut forslaget til forbud mot fossil oljefyring på høring, og kan ministeren stadfeste at det blir et forslag i tråd med den vedtatte regjeringserklæringen?»

Den 3. juli 2014 svarte klima og miljøminister Tina Sundtoft:

«Gjennom klimaforliket er det enighet om å innføre forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020. Dette ligger til grunn for regjeringens arbeid. Vi arbeider nå med utformingen av forbudet. Det er noe usikkert hvor lang tid de nødvendige utredningene vil ta, derfor er det vanskelig å oppgi et tidspunkt for når et forslag til forbud vil bli sendt på høring. Jeg er opptatt av at forbudet skal være klart i god tid før det trer i kraft.»

Viktig med forutsigbarhet

Daglig leder i NOVAP Rolf Iver Mytting Hagemoen synes regjeringen bruker altfor lang tid på utarbeidelse av dette lovforslaget: «Dette lovforslaget burde vært sendt ut på høring for lenge siden. Det er 60 000 oljefyrer i privatboliger, og 15 000 oljefyrer i yrkesbygg som skal skiftes ut innen 2020. Vi må komme raskt i gang for å sikre det finnes kvalifiserte installatører som kan levere gode løsninger. For å sikre kvalitet på installasjon og produkter trenger vi å starte har vi dårlig tid. Vi synes derfor det er viktig at dette avklares så snart som mulig.»

Stortingets klimaforliket

Det ble inngått et klimaforlik i 2008 hvor det var enighet om at klimagassutslippene i 2020 ikke skulle overstige 47 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Avtalen ble undertegnet 17. januar 2008 av Sosialistisk venstreparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. I 2012 inngikk de samme partiene et nytt klimaforlik hvor de fastholdt målsettingen fra 2008 i forhold til kutt i klimagassutslipp innen 2020.