Fjordvarmeanlegg i Eid kommune

Eid kommune har fullført utbygging av et pilotprosjekt innen fjordvarme i Norge, prosjeket har blant annet fått støtte av Enova, og ble av NOVAP kåret til årets varmepumpekommune i 2011.

Eid kommune har fullført utbygging av et pilotprosjekt innen fjordvarme i Norge, prosjeket har blant annet fått støtte av Enova, og ble av NOVAP kåret til årets varmepumpekommune i 2011.

Det har i lang til vært jobbet med enøktiltak på Nordfjordeid, spesielt i offentlige bygg.Gjennom dette prosjektet ønsket Eid kommune å bygge videre på effektiv og miljøvennlig energibruk.

Hovedprinsippet er å føre lavtemperert vann (ca 8 - 12 ℃) fra 50 meters dyp i Eidsfjorden til land og overføre energi ved hjelp av varmeveksling til et nett av grove rør i Nordfjordeid sentrum. Vannet blir lagt inn i bygninger som er abonnenter ved hjelp av stikkledninger. Temperaturen på 8 - 12 ℃ gir gunstige forhold for oppvarming ved hjelp av varmepumper og dirkekte kjøling av ventilasjonsluft. I tillegg kan fjordvarmerørene benyttes til å bli kvitt overskuddsvarme. Også private husstander som er godt plassert i forhold til fjordvarmerørene kan koble seg til. Dette kan være et bra alternativ istedenfor å bore energibrønner som også kan benyttes til varmepumpedrift.

Fjordvarmeprosjektet i Eid Kommune
Foto: Torfinn Myklebust

Rimelig energi som næringsutvikling

Utgangspunktet for prosjektet var at Eid kommune skulle redusere energikostnadene på sine bygg, men i prosjektfasen ble det klart at også andre byggeiere kunne få de samme fordelene.
Fjordvarmeanlegget drives ette selvkostprinsippet, der abonnentene får maksimal innsparing av sine driftskostnader. Fram til sommeren 2010 fikk den enkelte byggeiere inntil 20 prosent tilskudd til investering i varmepumpe gjennom Enova, men må betale et tilknytningsgebyr i tillegg til kostnader ved å installere varmepumpen.

Stor overføringsverdi

Svært mange tettsteder i Norge ligger nærme en vannkilde som kan benyttes på samme måte som Eidsfjorden. Fjordvarmeprosjektet var et pilotprosjekt og fikk støtte fra Enova, Kommunal og regionaldepartementet, Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Prisbelønnet prosjekt

Eid Kommune i Nordfjord ble av Norsk Varmepumpeforening kåret til årets varmepumpekommune for sin framtidsrettede satsing på fjordvarme for oppvarming og kjøling av bygninger.

Fjordvarmeprosjektet i Eid Kommune
Foto: Torfinn Myklebust

 


Kilde: Fjordvarme AS

Omtale av anlegget fra NorskVVS