Klimameldingen for varmepumpebransjen

Det er mange saker i klimameldingen som har betydning for varmepumpebransjen. Samtidig er klimameldingen et dokument som er lite konkret i forhold til virkemidler for å nå den overordnede målsetningen om kutt i klimagassutslipp.

Regjeringen har sagt at de skal holde fast ved målsetningen i klimaforliket fra 2008 om at klimagassutslippene skal kuttes 30 prosent og at 2/3 av kuttene skal skje i Norge. Det er positivt. Samtidig er man avhengig av at man kommer opp med konkrete virkemidler utover det som er beskrevet i klimameldingen hvis denne målsetningen skal nås.

De områdene hvor klimameldingen har størst betydning for varmepumpebransjen er når det gjelder utfasing av oljefyring og tidsplan for innfasing av nye byggeforskrifter.

Utfasing av oljefyring i Norge

Regjeringen skriver at den skal fase ut bruken av oljekjeler i husholdningene og i grunnlast frem mot 2020. Dette kan vi tolke slik at man ser for seg at man fortsatt skal kunne bruke olje eller gass som spisslast i store bygg og fjernvarmeanlegg. Når det gjelder virkemidler skriver regjeringen at dette skal blant annet kunne skje ved at Enova kan gi tilskudd til husholdninger.  Enova gir i dag en støtte på inntil 10 000 kroner for husholdninger som bytter fra oljefyring til varmepumper eller bioenergi.

Regjeringen skriver videre at den tar sikte på å utvide forbudet mot å installere oljekjel til å gjelde alle eksisterende bygg. I dag er det gjennom tekniske forskrifter i plan- og bygningsloven forbud mot å installere oljekjel i nye bygg. Regjeringen foreslår ingen økning i avgiften på fyringsolje i klimameldingen.

NOVAPs kommentar

Dagens virkemidler vil ikke føre til at man når målsetningen om utfasing av oljefyr innen 2020. Vi mener tilskuddet fra Enova bør økes fra dagens nivå på 10 000 kroner. Vi mener også at Husbanken bør gi et klimalån som gjør at man kan fullfinansiere investeringen. Søknad om tilskudd og klimalån bør gjøres så enkelt og ubyråkratisk som mulig. Selv om det er Enova som gir tilskudd og Husbanken som gir klimalån, bør det være felles søknadsskjema og saksbehandling. Avgiften på fyringsolje bør frem mot 2020 gradvis økes slik at den i 2020 på samme nivå som i Sverige. I Sverige er de nesten ferdig med utfasing av oljefyring.

Tidsplan for nye byggeforskrifter

Regjeringen skriver i klimameldingen at den vil skjerpe energikravene i byggteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Det skal senere fastsettes hva som definerer passivhusnivå og nesten nullenerginivå. Regjeringen skriver at beslutning om kravsnivå gjøres på bakgrunn av utredninger av samfunnsøkonomiske og helsemessige konsekvenser og kompetansen i byggenæringen.

NOVAPs kommentar

Det viktigste for varmepumpebransjen her er formuleringen om at man skal ha passivhusnivå og ikke passivhusstandard. Passivhusnivå kan man oppnå gjennom dagens krav til vinduer og veggtykkelse i kombinasjon med en effektiv varmepumpe som dekker tappevann og romoppvarming. Det er svært viktig for varmepumpebransjen at myndighetene ved neste revisjon av tekniske forskrifter benytter tilført energi som målemetode. Da oppnår man også det mange har etterlyst ved at man får en samordning av kravene i teknisk forskrift og energimerking av bygninger.

I TEK 10 benyttes en beregningsmetode som kalles netto energibehov. Denne metoden tar kun hensyn til isolasjonstykkelser og u-verdier på vinduer, samt gjenvinningsgrad på ventilasjonsanlegget. 

Klimameldingen

Bilde: vvsforum.no