Evaluering av Enovas tilskuddsordning for husholdninger

Rambøll har på oppdrag fra Enova gjennomført en evaluering av Enovas tilskuddsordning for husholdninger som gir støtte til varmepumper(væske/vann og luft/vann), pelletsanlegg og styringssystemer.


71,8 prosent av tilskuddene har gått til varmepumper fordelt på 28,7 prosent på væske/vann og 43,1 prosent på luft/vann varmepumper.

Sverre Inge Heimdal fra Enova presenterte hovedfunnene fra evalueringen på Varmepumpekonferansen 10. juni 2010.

Hovedfunn i undersøkelsen

 

Husholdningene har en høy grad av tilfredshet med de tiltak de har gjennomført. Samlet rapporterer 90,0 % at de er fornøyd eller svært fornøyd med de tiltak de har gjennomført. Underlaget viser at tilfredsheten gjennomgående er høy for alle tiltak.

Evalueringen viser at selve tilskuddsbeløpet ikke er avgjørende for mange av tilskuddsmottakerne, men ordningen er først og fremst bevisstgjørende og fremskynder investeringsbeslutninger. Dette er en mekanisme som må ses i sammenheng med de informasjonsmessige virkemidler som er knyttet til ordningen.

Tilskuddsordningen har spesielt bidratt til å utvikle markedet for luft/vann og væske/vann varmepumper.

Positivt for Varmepumpebransjen

Det er varmepumper som er den teknologien som har fått et løft gjennom ordningen og som gjør at ordningen kan betegnes som en suksess. Høyest andel fornøyde brukere er på væske/vann varmepumper med 94,6 prosent.

Negativt for Varmepumpebransjen

Rambøll gir en anbefaling til Enova om at de kan vurdere å kutte støtten til luft/vann varmepumper fordi disse systemene har nådd en markedsmessig modenhet som gjør at de ikke lengre trenger støtte. Rambøll sier også at støtte til luft/vann varmepumper kan medføre at forbrukere installerer disse systemene fremfor andre mer effektive systemer. NOVAP mener i utgangspunktet at man kan vurdere en differensiering mellom væske/vann varmepumper og luft/vann varmepumper, men er helt uenig i at man allerede i dag kan kutte støtten til luft/vann varmepumper.

Her kan du lese mer om evaluering på Enova sin hjemmeside http://hjemme.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=3948

Her finner du et intervju med NOVAP på VVS-forum i forbindelse med denne saken: http://www.vvs-forum.no/novap-tilfreds-med-enovas-evaluering.4789410-84371.html

NOVAP vil be om et møte med Enova for å presentere våre synspunkter før de eventuelt gjør noen endringer på tilskuddsordningen. Vi vil gjerne ha tilbakemelding fra våre medlemmer på viktige saker vi bør ta opp med Enova i dette møtet.