Energibruken i bygg kan effektiviseres mer enn 40 prosent

Norske boliger og næringsbygg bruker i dag over 80TWh energi hvert år. Enovas potensial- og barrierestudie har beregnet at det er mulig å redusere energibruken med 32,9TWh.

Det er laget mange utredninger om energieffektivisering innenfor byggsektoren. Det som skiller denne rapporten fra andre rapporter er at man legger til grunn en nedenfra-og-opp-analyse. Det betyr at rapporten tar utgangspunkt i bygningsmassens faktiske tilstand, hvor det skilles mellomulike bygningstyper og byggeår, og ikke et gjennomsnitt. Det som skiller analysen av potensialer og barrierer som presenteres i denne rapporten fra tidligere rapporter er i hovedsak fire elementer:

1. Bygningsmassens faktiske tilstand er kartlagt.

2. Ulike potensialer – det er vesentlig forskjell på de teoretiske, tekniske, økonomiske og reelle mulighetene for energieffektivisering.

3. Beslutningstakernes ståsted – analysene er basert på de faktiske beslutningene som markedsaktørene står overfor, og tiltakene er koblet til konkrete bygningsmodeller.

4. Rammeverk for å forstå barrierene - det presenteres et teoretisk rammeverk for å forstå barrierer. Dette gjelder barrierene hver for seg, hvordan de påvirker hverandre og hvilken kontekst de skal forstås i.

Rapporten identifiserer et betydelig potensial for å redusere mengden levert energi som kreves til norske bygninger i dag. Det skilles mellom det som er teknisk mulig og hvor mye av dette som kan utløses og samtidig gi en positiv økonomisk avkastning.

Levert energi som målemetode

I beregningene er levert energi brukt som målemetode og det er også tatt med energi brukt til kjøling. I TEK 10 brukes netto energi som målemetode, og med denne metoden beregnes ikke gevinsten av å ha et effektivt varmeanlegg. Det er derfor både riktig og fornuftig å bruke levert energi som målemetode. Dette er også målemetoden som brukes ved energimerking av bygninger.

Varmepumper lønnsomt i boliger

Det er for boliger beregnet at det ikke vil være lønnsomt med en oppgradering til TEK 10 nivå med en energipris lavere enn 1,4 kroner. Det kan likevel være lønnsomt å gjennomføre enkelttiltak og det lønnsomme potensialet her er beregnet til 2,4TWh. Det fremheves at luft/luft varmepumper er lønnsomme for de fleste småhus og eneboliger. Energieffektiviseringspotensialet med varmepumper er beregnet til om lag 2,5TWh.

Alle rapportene kan lastes ned fra Enova