Veien til lavutslippssamfunnet

Alle snakker om lavutslippssamfunnet, men hvordan og når kommer vi dit?

Det ble i desember 2015 inngått en internasjonal klimaavtale i Paris hvor 195 land forpliktet seg til å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader. Paris-avtalen er ikke juridisk bindende og det er opp til hvert enkelt land å lage målsetninger og planer for utslippskutt. De utslippskutt som landene foreløpig har meldt inn vil gi en global temperaturøkning på 2,7 – 3,6 grader. En slik temperaturøkning vil være katastrofalt for store deler av jordens befolkning hvor blant annet mange øystater vil forsvinne på grunn av økning i havnivået.

Daglig leder i NOVAP Rolf Iver Mytting Hagemoen

Store muligheter i det grønne skiftet

Norsk Varmepumpeforening mener at Norge bør samarbeide nært med våre nordiske naboland for å vise hvordan land raskt kan kutte klimagassutslipp innenfor industri-, transport- og bygningssektoren, samtidig som det skapes nye grønne arbeidsplasser. Norden har bedre forutsetninger enn mange andre land til å gjennomføre en omstilling til et lavutslippssamfunn gjennom et høyt utdanningsnivå og god tilgang på fornybar kraft. Viktige elementer i denne omstillingen vil være innovasjon, utprøving av ny teknologi, forskning, myndighetskrav, målrettede avgifter, støtteordninger og grønne skattemekanismer. En tidlig omstilling til lavutslippssamfunnet i Norden vil være til stor inspirasjon for andre land, og et viktig bidrag for at verden når mål for reduksjon i klimagassutslipp i Paris-avtalen.

Nye grønne arbeidsplasser

For de land som ligger i front når det gjelder omstillingen til lavutslippssamfunnet ligger det mange muligheter i forhold til verdiskapning og nye grønne arbeidsplasser. Dette kan være utvikling og produksjon av produkter knyttet til energieffektivisering og fornybar energiproduksjon. Det kan også være ny teknologi og nye løsninger for fremtidens energisystem. I lavutslippssamfunnet vil energisektoren, byggsektoren og transportsektoren være tett integrert. Denne integrasjonen vil kreve innovasjon og videreutvikling av teknologiske løsninger. I byggsektoren vil mange bygg ikke bare være energibrukere, men også energiprodusenter som kan levere overskuddsproduksjon tilbake til nettet.
Etter at energiintensiv industri i en periode har valgt å investere i andre deler av verden er det igjen økt interesse for denne type industrietableringer i Norge og de andre nordiske land. Dette gjelder både tradisjonell kraftkrevende industri og eksempelvis store datasentre. Google, Facebook, Microsoft og Apple har alle i løpet av de siste årene vedtatt å etablere datasentre i Norden. Dette har de begrunnet med et stabilt politisk klima og god tilgang på fornybar kraft. Hydro skal med støtte fra Enova bygge et pilotanlegg på Karmøy som vil være verdensledende på miljøvennlig aluminiumsproduksjon. Det er gjort beregninger som viser at 1 kg aluminium produsert i Kina har 14 ganger høyere CO2-utslipp enn i Norge.

Varmepumper viktig i lavutslippsamfunnet

Det internasjonale energibyrået IEA har trukket frem energieffektivisering som det viktigste virkemiddelet for å redusere klimagassutslippene. Et av de viktigste tiltakene for å oppnå mer effektiv energibruk i Norden er økt bruk av varmepumper i byggsektoren, innenfor industrien og i fjernvarmeanlegg.
For å få til en omstilling til lavutslippssamfunnet i Norden vil det være behov for en stor innsats innen energieffektivisering, og i tillegg økt fornybar kraftproduksjon. Grunnen til at vi i dag har et kraftoverskudd i Norden er at den nødvendige omstillingen i liten grad er kommet i gang. I Norge har faktisk utslippene av klimagasser økt med ca. 10 prosent siden 1990. Frigjort elektrisitet gjennom energieffektivisering kan brukes til konvertering av fossil energibruk i bygg, transport, industri og fjernvarme. I tillegg vil energieffektivisering være viktig for å fase ut de 10 svenske kjernekraftreaktorene. Fire av disse reaktorene er besluttet avviklet innen 2020, og de øvrige seks må avvikles innen 2045.

Vi håper Norge og de øvrige nordiske land ønsker å være i front i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Vi mener dette også vil være en riktig og fornuftig strategi i forhold til verdiskapning og nye arbeidsplasser.

Artikkelen i sin helhet er på trykk i VVS aktuelt nr. 2-2016