Varmepumpe har best omdømme i eiendomsbransjen

Enova har gjennomført en spørreundersøkelse om fjernvarmens omdømme blant beslutningstakere i eiendomsbransjen. Undersøkelsen viser at varmepumpe av denne bransjen vurderes som klart mer miljøvennlig og energieffektiv enn fjernvarme.

Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag for Enova. Målgruppen for undersøkelsen har vært personer som tar beslutninger eller påvirker beslutninger i forbindelse med valg av varmekilder tilknyttet nye eiendomsprosjekter eller større rehabiliteringer i den norske eiendomsbransjen. Undersøkelsen er geografisk avgrenset til kommuner som har et fjernvarmetilbud og kommuner uten et fjernvarmetilbud som ligger på det høyeste sentralitetsnivået iht SSBs sentralitetsindeks. Det er gjennomført 211 intervju, hvorav 146 intervjuer med private eiendomsaktører og 65 intervjuer med kommunale eiendomsaktører. Varmepumpe har best omdømme i eiendomsbransjen

Resultatene fra analysen av markedsposisjonen for de ulike varmekildene er vektet og korrigert i henhold til porteføljestørrelsen til de ulike eiendomsaktørene som har svart på undersøkelsen. Elektrisk oppvarming dominerer med en markedsandel på 68% av de intervjuede eiendomsaktørenes samlede portefølje av bygningsmasse målt i kvadratmeter. Fjernvarmen har en relativ markedsandel på 16%. Deretter følger varmepumpe med en markedsandel på 7% prosent, oljefyring med en markedsandel på 5% og lokale energisentraler med en andel på 4%.    

Vekstpotensial for varmepumpe og fjernvarme

Dersom alle de eksisterende markedsbarrierene mot valg av fjernvarme hadde blitt fjernet ville fjernvarmen teoretisk kunne oppnådd en markedsandel på 25% av oppvarmingsbehovet målt i kvadratmeter. Vekstpotensialet for fjernvarme er 9,5 prosentpoeng, når eiendomsaktørenes preferanser legges til grunn.          

Varmepumpe har et betydelig større potensial for vekst enn fjernvarme, når eiendomsaktørenes preferanser legges til grunn. Varmepumpe kan potensielt oppnå en markedsandel på 30% ved fjerning av alle markedsfaktorer som hindrer et skift mot denne oppvarmingskilden i dag.         

Fjernvarmens og varmepumpens omdømme  

Varmepumpe oppnår en bedre vurdering på miljøvennlighet og energieffektivitet enn fjernvarme, og framstår totalt sett som et «grønnere» alternativ. Fjernvarme og varmepumpe scorer relativt likt på klimakomfort/ godt inneklima og på hva leietakere er spesielt opptatt av akkurat nå (bransjens kunder etterspør dette). Elektrisk oppvarming oppfattes som den mest stabile og enkle løsningen.

Kunnskap om energimerkeordningen og teknisk forskrift        

Flertallet har klar kjennskap til ordningen med energimerking (62%), men kjennskapen til ordningen med oppvarmingskarakter er mindre kjent (31%). Kjennskapen til kravene om energiforsyning i byggeforskriften er lav (18 prosent).

Last ned hele rapporten her!