TEK-krav utløser investeringer på 12 milliarder i varmesystemer

Adapt Consulting har på oppdrag fra NOVAP beregnet årlig investeringsbehov i boliger og yrkesbygg med nye krav i TEK 10 til fornybare varmeløsninger.

TEK10 inneholder skjerpede krav til energiforsyning som er gjeldene for nybygg og søknadspliktige rehabiliteringer. Det kreves at det installeres oppvarmingsløsninger som baserer seg på fornybare alternativer til direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler.

Nye TEK-krav gir økt bruk av varmepumpe

På grunn av lave investeringskostnader og energipriser har bygg i et historisk perspektiv hovedsakelig basert varmeløsningene på olje eller elektrisitet. Ettersom nye krav til energiforsyning begrenser adgangen til bruk av disse løsningene, vil etterspørselen og markedet for alternativer basert på biomasse og varmepumper øke.

Totalt markedspotensial for varmepumper i forbindelse med TEK10 utgjør dermed alle nybygg og søknadspliktige rehabiliteringer. Ifølge statistikk fra SSB er det årlige potensialet for nybygg 3,3 millioner m² boligareal og 1,9 millioner m² areal i næringsbygg. Det føres ikke detaljert statistikk vedrørende rehabiliteringer, men basert på ulike beregninger kan det antas at det her dreier seg om et ytterligere årlig markedspotensial på 3,1 millioner m² boligareal og 1,5 millioner m² areal i næringsbygg.

Årlige investeringskostnader på inntil 12 milliarder med varmepumpe

Dersom man legger tall for varmeinstallasjoner fra Holteprosjekt kalkulasjonsnøkkelen til grunn kan man anta et samlet markedspotensial i forbindelse med TEK for varmesystemer med forbrenningskjeler på ca. 6 milliarder for boliger og 2 milliarder for næringsbygg, inkludert vannbårent varmefordelingsutstyr. Løsninger basert på varmepumper vil ha en høyere installasjonskostnad, men vil for utbyggere likevel kunne fremstå som et lønnsomt alternativ på sikt gjennom lavere energiutgifter.  Dersom man legger til grunn oppgitte investeringskostnader for varmepumpeinstallasjoner som mottatt støtte fra Enova vil det totale markedspotensialet for varmepumper kunne beregnes til rundt 9 milliarder for boliger og 3 milliarder for næringsbygg.

Nye TEK-krav er viktige for varmepumpebransjen. Meld deg på Varmepumpekonferansen 2013 og få med deg Andreas Aamodt og Tor Olsen sine betraktninger rundt neste revisjon av TEK-krav som er forventet å tre i kraft i 2015.

Last ned hele rapporten her >>>