Statsbudsjettet for 2016 gir økte klimagassutslipp

Regjeringen skriver i nasjonalbudsjettet 2016 at med dagens virkemiddelbruk anslås utslippene av klimagasser å øke til 54,9 millioner tonn i 2020. I 2014 var utslippene av klimagasser 53,8 millioner tonn.

Klimaforliket fra 2012 sier at utslippene av klimagasser skal være maksimalt 47 millioner tonn i 2020. Regjeringen sier i Sundvollen-erklæringen at de vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket. Vi er overrasket over at regjeringen kort tid før klimatoppmøtet i Paris legger frem et budsjett som legger opp til økte utslipp av klimagasser i Norge frem mot 2020 stikk i strid med klimaforliket, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

NOVAP har deltatt i høringer på Stortinget hvor vi har gitt våre innspill til statsbudsjettet for 2016. I våre innspill har vi vektlagt at vi er positive til Enovas støtteordninger og styrkningen av Enova i budsjettet. For å fase ut oljefyring i byggsektoren innen 2020 er det imidlertid svært viktig med økt avgift på fossil fyringsolje. I forslaget fra regjeringen er det kun foreslått en inflasjonsjustering av CO2-avgift og mineraloljeavgift.  

Å fase ut bruken av fossil energi til oppvarming i byggsektoren er et både enkelt, virkningsfullt og politisk ukontroversielt klimatiltak, og et klart flertall på Stortinget har gått inn for å få på plass et forbud mot fossil fyringsolje fra 2020.

- Vi håper Venstre og KrF i forhandlingene med regjeringen lykkes i å få et mer klimavennlig budsjett for 2016, avslutter Mytting Hagemoen.

Klimagassutslipp i NorgeKlimagassutslipp i Norge (millioner tonn CO2 ekvivalenter)

De røde søylene er tall fra SSB, den blå er en prognose fra nasjonalbudsjettet 2016 og grønn søyle for 2020 er klimaforliket og søyle for 2030 er avtalen som Norge har inngått med EU.