Statsbudsjettet: Elavgiften må økes

I en tid hvor vi har historisk lave priser på elektrisk kraft er det viktig at elavgiften økes i statsbudsjettet for 2016 for at husholdninger og bedrifter skal ha et insentiv for å gjennomføre energieffektiviseringstiltak, uttaler daglig leder i Norsk Varmepumpeforening Rolf Iver Mytting Hagemoen.

- NOVAP anser norsk elektrisitet som ren og fornybar, og mener at elavgiften stimulerer til effektiv bruk. NOVAP mener at en økning fra dagens nivå i Norge opp til det nivået avgiften er på i våre nordiske naboland kan gjennomføres innenfor et grønt skatteskifte. 

Elektrisitet som frigjøres ved energieffektiviseringstiltak innenfor byggsektoren kan benyttes i sektorer som i dag baserer seg på en betydelig mengde fossile energibærere. Selv om Norge sammenlignet med mange andre land har en høy andel fornybar energiproduksjon er fortsatt over halvparten av energiforbruket fossilt. Frigjort elektrisitet kan brukes til konvertering av fossil energibruk innenfor transportsektoren, industrien og innen olje- og gassutvinning.

Energieffektivisering gir også muligheter for utvidelser og nyetablering av energikrevende industri som aluminiumsproduksjon og datasentre. Dette gir verdiskapning og arbeidsplasser i Norge, og bidrar til å kutte klimagassutslippene globalt. 

– NOVAP støtter regjeringens forslag i statsbudsjettet om lavere elavgift for datasentre og elferger. Dette er i tråd med en strategi hvor elektrisitet brukes til å kutte klimagassutslipp i Norge og globalt. Retningen er her riktig, men det kreves et høyere tempo og en mer kraftfull politikk hvis Norge skal nå sine klimamål for 2020 og 2030, sier Hagemoen i NOVAP.

Rolf Iver Mytting Hagemoen