Regjeringen uten mål for energieffektivisering

I klimaforliket som ble inngått mellom regjeringspartiene og Høyre, Venstre og KRF den 7. juni 2012 står det at Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et mål for energieffektivisering i løpet av 2012.

Den 23. november la regjeringen frem en stortingsproposisjon som svar på denne bestillingen fra Stortinget – uten å komme med et nasjonalt mål for energieffektivisering.  I proposisjonen skriver regjeringen at deres ambisjon er at energibruken i bygg per kvadratmeter skal være vesentlig lavere i 2040 enn i dag. En slik formulering er helt verdiløs i forhold til å få til en kraftfull og målrettet innsats på energieffektivisering i Norge, hvilket er nødvendig for å redusere klimagassutslippene i Norge og Europa. Alle EU-land har et tallfestet mål for hvor mye energieffektivisering de skal gjennomføre innen 2020, og har levert en handlingsplan til EU med konkrete tiltak for å nå dette målet.

Intetsigende formuleringer og talltriksing

I tillegg til en intetsigende formulering for energibruk i 2040 skriver regjeringen at allerede igangsatte tiltak gir en energieffektiviseringseffekt på 15 TWh i perioden 2010 til 2020. Det meste av denne effekten kommer ved en beregning på innføring av nye TEK-krav i 2007 og 2010 sammenlignet med om nye bygg i denne tidsperioden skulle vært bygget etter TEK 97-krav. Når TEK 07-kravene ble innført for nesten 6 år siden bør det være disse kravene som er sammenligningsgrunnlaget hvis man skal beregne hvilke energieffektiviseringsgevinster man kan oppnå i nybygg fremover.

Mange var skuffet

Det var mange som hadde store forventninger til mål og handlingsplan for energieffektivisering omtalt i klimaforliket. Både miljøorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner var skuffet når regjeringen ikke la frem noe mål for energieffektivisering, og heller ikke presenterte noen nye tiltak for å utløse energieffektivisering i Norge. Det var spesielt knyttet forventninger til tiltak for å få gjennomført energieffektiviseringstiltak i boliger og mindre næringsbygg.