Nye energikrav i nye bygg - Hva er relevant for varmepumpebransjen?

Regjeringen har nå fastsatt nye energikrav til bygg i byggteknisk forskrift.Disse punktene er mest relevant for varmepumpebransjen:
(1) Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel.
(2) Bygning med over 1 000 m² oppvarmet BRA skal
     a) ha energifleksible varmesystemer, og
     b) tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger.
(3) Kravene i annet ledd gjelder ikke for småhus.
(4) Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom
     a) boenheten oppføres med vannbåren varme, eller
     b) årlig netto energibehov til oppvarming ikke overstiger kravet til passivhus, beregnet etter Norsk Standard NS 3700:2013 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger Boligbygninger.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) skal lage veileder til forskriften som bla. skal definere hva som menes i punkt 2 og 4. Småhus er definert som enebolig, to til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus (NS3457). Næringsbygg, seks-, åttemannsboliger og boligblokker under 1000 m² vil ha lov til å bruke direktevirkende elektrisitet til oppvarming.

Kommnal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

De nye energikravene skal gjelde fra nyttår. Det vil være en overgangstid på ett år, fra 1. januar 2016 til 1. januar 2017, hvor byggenæringen kan velge mellom nye eller gamle energikrav.
Les mer på VG.no >>>
Pressemelding og forskrift fra regjeringen >>>