Ny strategi for energieffektive og klimanøytrale bygg i Oslo

Konsulentselskapene Xrgia og Energidata har på oppdrag fra Oslo
kommune utarbeidet forslag til strategi for mer energieffektive og
klimanøytrale bygg i Oslo i perioden frem til 2020.

Varmepumper gir lav vekst i energibruken

Energibruken i Oslo kommune har vært relativt stabil siden 2001, og
totalt ble det brukt i underkant 12 TWh energi til stasjonære formål i
Oslo i 2009. Frem mot 2030 forventes det at veksten i energibruk kun
vil være 6 prosent til tross for en stor vekst i areal både til bolig
og næring. Den lave forventede veksten skyldes særlig at varmepumper
øker i volum over perioden, samt lavere energibruk i nybygg.

Tre hovedområder

Strategirapporten er inndelt i tre hovedområder: Omlegging fra fossil
oppvarming med full utfasing av oljefyring innen 2020, enøk og
enkelttiltak i eksisterende bygg med et mål om å oppnå 1,5 TWh
energieffektivisering innen 2020 og problemfri innfasing av passivhus
i Oslo. Det er anslått at tiltakene i forslag til strategi øker det
årlige støttebehovet i Oslo til om lag 275 millioner kroner. Klima- og
energifondet i Oslo kan tildele inntil 65 millioner kroner årlig.
Andre aktuelle finansieringskilder er tilskudd fra Enova og en lokal
avgift på fyringsolje i Oslo.

Varmepumpe erstatter oljefyr

Det er anslått at det er over 18 000 oljetanker i Oslo hvor halvparten
er i småhus. De fleste registrerte tankene er mellom 30 og 60 år, og
må i utgangspunktet skiftes ut. I strategiplanen foreslåes det å
styrke vann- og avløpsetaten med 3-4 årsverk for å føre tilsyn med
nedgravde tanker. Alle tanker over 30 år skal ha tilsyn minimum hvert
5. år. Det er boligeiers ansvar at det gjennomføres tilsyn og
boligeier må også dekke eventuelle kostnader ved lekkasje fra
oljetank. I strategirapporten anbefales det at oljefyring erstattes
med varmepumper eller fjernvarme fordi disse alternativene også gir
redusert lokal luftforurensing.

Last ned NOVAPs høringsinnspill her.