Ny Byregjering i Oslo med ambisiøse klimamål

Det nye byrådet i Oslo bestående av Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de Grønne ble presentert 21. oktober. Deres byrådsplattformen slår fast at Oslo skal redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030 og 50 prosent innen 2020 sammenlignet med 1990-nivå.

- Klimatiltak er ikke noe som skal gjennomføres et annet sted, til en annen tid, og av noen andre. Vi skal selv ta ansvar og bruke alle virkemidlene vi har. Oslo skal bli fossilfri og vi skal samtidig sikre innbyggerne ren og trygg luft, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel.

Det er fortsatt et stort antall oljefyringsanlegg igjen i Oslo og disse må erstattes med utslippsfrie fornybare alternativer innen 2020 hvis Oslo skal nå sine klimamål. Når Oslo i 2006 satte seg et mål om å fase ut alle oljefyringsanlegg i kommunale bygninger innen 2012, ble de en foregangskommune som inspirerte andre kommuner til å fase ut oljefyring i egen bygningsmasse. Vi håper Oslo med sine nye høye klimamål vil være en ledestjerne for andre kommuner og byer både i Norge og internasjonalt, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

For at Oslo skal nå sine ambisiøse målsetninger på klimaområdet er det viktig at regjeringen har virkemidler, lover og forskrifter som støtter opp rundt dette arbeidet. I Oslos energi- og klimaplan kalt "Det grønne skiftet" er bruk av alternative energikilder og vannbåren energi en nøkkel. Strategien innebærer at byggene i Oslo først og fremst skal varmes og kjøles av kortreist energi som ellers ville gått til spille. Det dreier seg om gjenvunnet varme fra datasentre og kontorer, kloakk og avfall, samt bioenergi, varmepumper og solvarme. Dette sikrer at elektrisitet blir tilgjengelig til andre formål, slik at for eksempel kjøretøy i Oslo kan gå over fra fossile drivstoffer til el og hydrogen.

Regjeringen sendte forslag til nye energikrav til bygg (TEK 15) på høring i februar 2015. Her foreslåes det å fjerne reguleringen av elektrisitet til oppvarming av bygninger. Det er mange elementer i forslaget til nye energikrav som har bred støtte i byggebransjen, men et klart flertall av dem som leverte høringssvar gikk imot et frislipp av el til oppvarming. Hvis dette likevel innføres vil det gjøre det vanskeligere for Oslo å gjennomføre tiltakene i deres energi- og klimaplan som er bredt politisk forankret i Oslo.

Det er også viktig at Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF i statsbudsjettet tilrettelegger for et grønt skifte i Oslo og andre kommuner. Noe av det viktigste de kan bidra med i statsbudsjettet for 2016 er økt avgift på fossil fyringsolje, sier Mytting Hagemoen.