Henter varme og kjøling fra fjorden

Sogn og Fjordane Energi arbeider aktivt med å redusere energibruken i egen bygningsmasse, og mener det er naturlig at de som energiverk går foran med et godt eksempel på dette området.

Som et ledd i arbeidet med å redusere energibruken konverterte selskapet i 2011 en energisentral ved sitt hovedkontor på Sandane i Gloppen kommune. I dette prosjektet er det lagt vekt på å etablere en fremtidsrettet energiforsyning for varme og kjøling. Målet var at energisentralen skulle sikre optimal gjenvinning av energi, og i tillegg bruke sjøen som energikilde etter behov både sommer og vinter. Bygningsmassen har i stor grad samtidige kjøle- og varmebehov, og energisentralen flyter da effektivt energi mellom de ulike byggene. Overskuddsenergien fra kjøling har tidligere ikke vært utnyttet.

Sogn og Fjordane Energi

Sjøvannstemperaturen er i motfase

Det er i energisentralen installert en sjøvannsbasert varmepumpe med elektrokjel som spisslast/backup. Sjøvannet blir hentet gjennom en 600 meter lang sjøvannsledning på 30 meter dyp i Gloppefjorden. Det som er spesielt gunstig ved bruk av varmepumpe i Gloppefjorden er at temperaturen på sjøvannet er over 12 grader hele vinteren, mens det på sommeren når det er kjølebehov ligger på 7 – 9 grader. En lav sjøvannstemperatur på sommeren muliggjør en stor andel frikjøling. Varmepumpa kan levere inntil 160kW varme og 141kW kjøling. Det er beregnet at varmepumpa vil dekke 90 prosent av varmebehovet på årsbasis, mens bruken av energi til kjøling reduseres med 60 prosent på grunn av muligheten for frikjøling.

Driftserfaringer fra anlegget

2012 var første fulle driftsår for anlegget. Energisentralen har fungert som planlagt. Filteret i sjøvannkretsen må rengjøres noe hyppigere enn man hadde sett for seg når anlegget ble planlagt. Dette skyldes trolig mye strøm i området hvor sjøvannsinntaket er plassert. I 2012 leverte energisentralen 130 000 kWh varme- og 175 000 kWh kjøleenergi.

Hele bygningsmassen skal konverteres til vannbåren varme

Ved utgangen av 2012 er 1340 m2 av totalt 3240 m2 tilknyttet den nye energisentralen for varme og kjøling. I løpet av 2013 vil et nytt bygg på 780 m2 bli konvertert til vannbåren varme, og i 2014 vil resten av bygningene på 1150 m2 bli konvertert. Først når dette er gjort vil Sogn og Fjordane Energi få utnyttet den nye energisentralen fullt ut. Det er da forventet at varmepumpen vil levere 392 000 kWh varme på årsbasis, mens elektrisk energi til kjøling kun er 60 000kWh på grunn av en stor andel frikjøling.

Juryens begrunnelse

Sogn og Fjordane Energi er en av tre kandidater til Varmepumpeprisen 2013. De har valgt en fremtidsrettet løsning ved etablering av ny energisentral. Ved at energisentralen kombinerer varmepumpedrift med gjenvinning av energi og frikjøling, oppnås en energibesparelse på mer enn 80 prosent. Den store utfordringen i forhold til å redusere energibruk i byggsektoren er eksisterende bygningsmasse. SFE viser her at det er mulig å installere varmepumpe i eksisterende bygg, og samtidig konvertere bygget til vannbåren varme.