Miljødirektoratet har hatt tilsyn med f-gass forordningen

På Norsk Kjøleteknisk møte 13. februar presenterte Berit E. Gjerstad fra Miljødirektoratet resultater fra tilsyn hos bedrifter som er omfattet av f-gass forordningen. Resultatene viser at det er mange som ikke har fått på plass f-gass godkjenning av bedriften selv om dette også er et krav.

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet ble opprettet i 2013 ved en sammenslåing av Klima- og Miljødirektoratetforurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for naturforvaltning (DN). Direktoratet ligger under Klima- og Miljødirektoratet. Direktoratet har ca. 700 ansatte fordelt på kontorer i Trondheim og i Oslo der avdelingene med ansvar for klima og forurensning ligger. En av direktoratets roller er det å utøve myndighet og føre tilsyn i henhold til flere forskjellige lovverk og forskrifter, deriblant forordning (EF) nr. 842/2006 om visse fluorholdige klimagasser samt underforordninger.

Resultater fra kontroller med bedrifter

Miljødirektoratet har i sine kontroller hittil hat fokus på de som jobber med mindre varme/kjøleanlegg/varmepumper (> 3 kg fyllling). Det har blitt kontrollert for sertifisering av personell, sertifisering av virksomheten samt kontroll av at internkontrollsystemet tilfredsstiller kravene i f-gass forordningen.

I løpet av 2013 ble det gjennomført 54 uanmeldte inspeksjoner/ stikkprøvekontroller hvorav 40 av disse var rettet mot varmepumpe-installatører. Det ble avdekket at 40 % manglet sertifisering av virksomheten og 18 % manglet sertifisering av personell.

Miljødirektoratet har flere forskjellige måter å kontrollere bedrifter på. Nedenfor er de forskjellige typene listet opp. Felles for alle typer kontroller som gjennomføres av Miljødirektoratet er at det er uanmeldte kontroller.

 • Dagskontroller, inspeksjoner (mest vanlig)
 • Lange kontroller og systemrevisjoner, opptil 1 ukes kontroll
 • Brevkontroller

Tips til bedrifter

 • Ta i bruk internkontrollsystemet utviklet av NOVAP og VKE for å gjøre jobben med å få din bedrift sertifisert enklere. Last ned her >>>
 • Ha gjerne en kopi sertifiseringsbeviset til de ansatte i internkontrollsystemet.
 • Miljødirektoratet tar gjerne imot tips på bedrifter som ikke følger regelverket, dette følges da opp med brevkontroll. Alle rapporter legges offentlig tilgjengelig i postjournalen.
 • Hvis en bedrift ikke følger opp frister fra Miljødirektoratet kan bedriften bli ilagt tvangsmulkt på kr. 10.000,- – 30.000,-.

Tilsyn i 2014:

 • Fortsetter tilsyn med installatører av mindre varme-/kjøleanlegg (f.eks. varmepumper)
 • Tilsyn med større varme-/kjøle-ventilasjonsanlegg:
 • Sertifisering av personell og virksomheter, kontrollere at pålagt lekkasjekontroll gjennomføres iht. krav i regelverket.
 • Dokumentasjon av gjennomført lekkasjekontroll.
 • Tilsyn med anleggseiere vil ha fokus på kontroller fremover.
 • Skal påse at det gjennomføres lekkasjetesting og at personell og bedrift som utfører jobben er sertifisert.

Forventninger til bransjen:

 • På møtet presenterte Miljødirektoratet en rekke punkter om sine forventninger til bransjen. Disse punktene er gjengitt nedenfor.
 • Alt personell som utfører installasjon, service, vedlikehold mv. på varme/kjøle-/klima-anlegg med fluorholdige stoffer skal være sertifisert av Isovator AS eller tilsvarende sertifiseringsorganer i andre europeiske land.
 • Alle virksomheter skal være sertifisert.
 • De som har kjøleanlegg med 3 kg eller mer med fluorholdige gasser, skal ha gjennomført lekkasjekontroller jevnlig. Intervaller for lekkasjekontroller skal være i henhold til krav i regelverket og er avhengig av mengde fluorholdig gass i anlegget.
 • At det fremlegges loggbok på gjennomført lekkasjekontroll der det er krav om dette.
 • At virksomheten har internkontroll med skriftlige rutiner hvor krav i f-gass regelverket er innarbeidet.
 • At utstyret med f-gasser er tilstrekkelig merket (type gass, mengde, etc.)
 • At kondemnering av gammelt utstyr (varmepumper og lignende) gjøres på en forsvarlig måte og at gass og farlig avfall leveres til godkjent mottak.