Må lekkasjeteste større kuldeanlegg regelmessig

Mange eiere av kjøle- og luftkondisjoneringsanlegg tester ikke anleggene for lekkasje slik de er pålagt, eller merker dem forskriftsmessig, viser Miljødirektoratets kontroller. Det kan medføre skadelige utslipp av fluorholdige klimagasser.

Miljødirektoratet kontrollerte tidligere i år 30 anleggseiere av større kuldeanlegg. En tredel kunne ikke dokumentere at det var gjennomført regelmessig lekkasjetesting. Halvparten hadde ikke merket anlegget slik regelverket krever.

- Det er alvorlig at eierne av kjøle- luftkondisjoneringsanlegg ikke følger miljøregelverket. Vi følger opp alle anleggseiere hvor vi avdekket brudd på regelverket og vil ha nye kontroller, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Må lekkasjeteste større kuldeanlegg regelmessig Bilde: NOVAP, Hild Kari Nylund

Sterke klimagasser

I 2010 ble det norske regelverket for fluorholdige klimagasser (f-gasser) strammet inn gjennom innføring av EU forordning på fluorerte klimagasser. Formålet er å redusere utslippene av sterke klimagasser som hydroflorkarboner (HFKer), perfluorkarboner (PFKer) og svovelheksafluorid (SF6).

Fluorholdige klimagasser erstattet ozonnedbrytende stoffer, som tidligere ble brukt i varmepumper og kjøleanlegg.

- Det er viktig å hindre utslipp av disse sterke klimagassene. Den strengere reguleringen vil gi mindre lekkasjer og overgang til mer miljøvennlige løsninger på sikt, men da må regelverket følges, sier Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Regelmessig lekkasjetesting

For større kuldeanlegg – som kjøle- og fryseanlegg, luftkondisjoneringsanlegg og varmepumper - er det krav til å foreta regelmessige lekkasjetester. Eier av anleggene har ansvaret for at dette gjennomføres og for at de som utfører oppdraget er sertifisert.

Som hovedregel gjelder at anlegg med mer enn 3 kilo kuldemedium skal kontrolleres hver 12. måned, hver 6. måned dersom det er mer enn 30 kilo og hver 3. måned for anlegg over 300 kilo. Lekkasjekontrollene skal loggføres. Eventuelle lekkasjer skal repareres så fort som mulig, og etterkontrolleres innen en måned.

Merking av anleggene

Kjøleanlegg med fluorholdige gasser skal blant annet merkes med hvilket kjølemedium de inneholder og mengde. Halvparten av de kontrollerte hadde ikke merket anleggene, slik regelverket krever.

- Miljødirektoratet fortsetter kontrollene av installatører og anleggseiere. Det er viktig at anleggseierne stiller krav til at de som skal utføre jobben er sertifisert og at det blir utført regelmessige lekkasjetester av de større anleggene, forteller Bjørn Bjørnstad.

Kilde: www.miljodirektoratet.no