Krevende å oppfylle klimaforliket

En ny rapport fra Miljødirektoratet viser at det blir krevende for Norge å nå målsetningen for klimagassutslipp i 2020 som er fastsatt i klimaforliket.

I klimaforliket fra 2008 ble det fastsatt et mål om at klimagassutslippene i 2020 ikke skulle overstige 47 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette er en reduksjon i utslippene på 6 prosent i forhold til 1990 som er referanseåret for Kyoto-avtalen. I 2012 inngikk de samme partiene et nytt klimaforlik hvor de fastholdt målsetningen fra 2008 om en reduksjon i klimagassutslippene på 6 prosent.

Når Miljødirektoratet foretar en framskrivning hvor de tar hensyn til de tiltak som allerede er gjennomført for å redusere utslippene av klimagasser kommer de frem til at klimagassutslippene i 2020 vil være 55 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette er en økning i utslippene på 10 prosent i forhold til 1990-nivå.

Miljødirektoratet har vurdert tiltak i alle sektorer for å fylle gapet på 8 millioner tonn CO2‐ekvivalenter i 2020, og de har identifisert tiltak som kan gi utslippsreduksjoner på 4,9 – 8,4 millioner tonn innen 2020. Intervallet illustrerer usikkerheten som ligger i vurderingen av effekten av de ulike tiltakene. Denne analysen viser at det er krevende, men ikke umulig å oppnå målsetningen i klimaforliket fra 2008.

Det største potensialet er funnet innenfor veitransport og oljeutvinning som er de sektorer som i dag har de største CO2-utslippene. Det er også funnet et potensial på 0,8 – 1,2 millioner tonn innenfor byggsektoren hvor varmepumper kan erstatte fyring med olje, parafin og naturgass. Innenfor industrien er det funnet et potensial på 0,9 – 1,1 millioner tonn.

NOVAP vil arbeide for økt bruk av varmepumper i industrien da dette kan gi reduserte klimagassutslipp.

Les hele rapporten: Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken: Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid