Klif skal kontrollere f-gass regelverket

Klima- og forurensingsdirektoratet(Klif) skal kontrollere at regelverket for f-gass forordningen overholdes. Klif jobber nå med en plan for hvordan tilsyn med den nye ordningen skal legges opp.

Klif har gjennomført en kartlegging av aktører i kulde- og varmepumpebransjen og vil frem til 1. september 2013 ha fokus på informasjonsarbeid i forhold til f-gass regelverket. Når de starter tilsyn etter 1. september vil Klif konsentrere seg om profesjonelle aktører som omsetter og installerer produkter som er omfattet av forordningen.

Klif

Dersom Klif avdekker brudd på regelverket vil det være vanlig prosedyre at man i første omgang gir frister for å rette seg etter forskriftene. De som bryter bestemmelsene i f-gass forordningen risikerer bøter, men det er også åpnet for fengsel inntil 3 måneder.

Isovator er sertifiseringsorgan

Isovator har fått i oppdrag fra Klif å være sertifiseringsorgan for personell og bedrifter som arbeider med produkter som er omfattet av f-gass forordningen. Alle personer i bedriften som arbeider med dette må være sertifisert. For å søke om å bli godkjent som bedrift må minimum 1 person i bedriften være f-gass sertifisert. Kravet om bedriftsgodkjenning gjelder også enkeltmannsforetak. Internkontrollsystem iht. F-gass forordningen leser du mer om på neste side.

NOVAP er godkjent eksamenssenter

NOVAP har gjennom Isovator blitt godkjent som eksamenssenter for personellsertifisering. Installatører som vil bli sertifisert må gjennom en praktisk og teoretisk eksamen. Man velger om man vil gå opp til eksamen i kategori 1 som omfatter alle fyllingsmengder, eller kategori 2 som gjelder fyllingsmengder under 3 kg. NOVAP tilbyr eksamensforberedende kurs over 3 dager, hvor 2 dager er teori og 1 dag er praktiske øvelser. Siste eksamen før sommerferien avholdes i slutten av juni, og aktiviteten starter opp igjen med første F-gass kurs 13. august.

1.september 2013 er fristen

F-gass forordningen ble vedtatt i EU i 2006 som en del av EUs handlingsplan for å oppfylle Kyoto-avtalen. Alle EU-land og Norge hadde en frist til 4. juli 2009 i forhold til å innføre forordningen. Norge er allerede over 4 år på etterskudd i forhold til denne fristen, og det vil derfor ikke bli noen utsettelse av fristen for å være f-gass sertifisert i Norge. EU arbeider allerede med en revisjon av f-gass forordningen som også skal innføres i Norge. Her vil det blant annet være krav til at F-gass sertifikatet skal fornyes hvert 5. år.

Noen varmepumper krever ikke f-gass

Kravet om at installatøren skal være f-gass godkjent gjelder varmepumper som krever en kuldeteknisk installasjon. Dette gjelder i hovedsak varmepumper av type splitanlegg som vil si alle luft/luft varmepumper, og en del luft/vann varmepumper. For bergvarmepumper og monoblokk luft/vann anlegg under 6 kg fylling kreves ikke f-gass sertifikat ved installasjon.

Les mer om dette på Klifs nettsider >>>