Nyttig informasjon til operatører av stasjonære kuldeanlegg

Forskriften om fluorholdige gasser stiller krav til operatører av stasjonære kuldeanlegg, klimaanlegg og varmepumper der fluorholdige gasser brukes som kuldemedium. En ny brosjyre gir nødvendig informasjon til operatørene om håndteringen av slike kuldemedium.

De fluorholdige gassene (f-gasser) hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) og svovelheksaflourid (SF6) ble tatt i bruk på midten av 1990-tallet som erstatning for ozonnedbrytende stoffer.
Redusere utslipp av fluorholdige gasser

Forskriften som regulerer de fluorholdige gassene baserer seg på EUs f-gassforordning. Målet er å redusere utslippene av fluorholdige gasser. Forordningen setter blant annet krav til håndtering av kuldemedium med f-gasser for å hindre lekkasjer, og bidra til overgang til mer miljøvennlige løsninger på sikt.

Brosjyren er utarbeidet av EU-kommisjonen og oversatt til norsk av Miljødirektoratet. 

Informasjon til operatører av utstyr som inneholder fluorholdige klimagasser

Last ned brosjyren her!