Forbud mot HKFK fra 2015

Som en oppfølging av Montreal-protokollen fra 1987 vil det fra 1. januar 2015 ikke lengre være tillat å etterfylle kuldemedium på varmepumper og kuldeanlegg med hydroklorfluorkarboner (HKFK).

Montreal-protokollen er den eneste avtalen som er undertegnet av alle verdens land. Protokollen har medført en rask reduksjon i utslipp av ozonreduserende stoffer globalt. Siden stoffene har lang levetid i atmosfæren, tar det likevel lang tid før ozonlaget er tilbake på samme nivå som før 1980.

Ozonreduserende stoffer er stabile klor- eller bromholdige forbindelser som transporteres uendret opp til stratosfæren før de blir brutt ned. Når stoffene når opp til stratosfæren frigjøres klor fra KFK eller HKFK, og brom fra haloner. Disse frigjorte klor og bromatomene kan reagere med ozon.

Gradvis nedtrapping under Montreal-protokollen

Det mest skadelige kuldemediet for ozonlaget er klorfluorkarboner (KFK). Dette ble forbudt brukt i de industrialiserte land i 1996 og i utviklingsland i 2010. HKFK skal være faset ut i de industrialiserte land i 2020, og i utviklingsland i 2030. Norge har valgt å følge EUs mer ambisiøse utfasingsplan for HKFK med utfasing fra 2010. Fra 2015 er det i EU og Norge ikke lengre tillatt å etterfylle gass på kuldeanlegg og varmepumper med HKFK.

Forbud mot HKFK fra 2015

Mange anlegg med HKFK må erstattes

Det finnes fortsatt mange kulde- og varmepumpeanlegg i Norge med HKFK kuldemedier. Dette er anlegg som er solgt og installert før 31.12.2003. Etter denne datoen har det ikke vært lovlig å selge nye anlegg med HKFK i Norge. Det har imidlertid vært lovlig å etterfylle kuldemedium. Det vil også være en stor energieffektiviseringsgevinst i å erstatte disse anleggene med nye mer energieffektive kuldeanlegg. Mange steder vil det også være potensial for ytterliggere besparelser ved å erstatte rene kuldeanlegg med kombinerte kulde- og varmepumpesystemer.

Nye EU-regler for bruk av HFK

Ozonreduserende kuldemedier har i stor grad blitt erstattet med hydrofluorkarboner (HFK) som ikke skader ozonlaget, men som er klimagasser som bidrar til klimaendringer. EU har gjennom f-gass forordningen gjennomført en rekke tiltak for å redusere utslipp av HFK til atmosfæren. I revidert f-gass forordning som er vedtatt i 2014 har EU vedtatt en nedtrapping av bruk av HFK mot 2030. Gjennom et kvotesystem skal bruk av HFK være redusert med 81 prosent innen 2030.

Håndtering av HKFK og HFK

Ved demontering av anlegg med HKFK og HFK er det viktig å unngå lekkasje av kuldemedium. Brukt kuldemedium skal leveres til Isovator. Isovator har i samarbeid med aktører i kuldebransjen etablert grønne returpunkt flere steder i landet for å gjøre det enklere med innlevering av brukt kuldemedium. For oversikt over grønne returpunkt se returgass.no.

Grønt returpunkt SRG