Energiregler 2015 med passivhusnivå

Norsk Varmepumpeforening(NOVAP) ønsker at Dibk følger Rambølls anbefaling, og velger levert energi som beregningspunkt når nye energiregler skal utarbeides.

Med denne beregningsmodellen vil Norge få et like ambisiøst mål for energibruk i nybygg som våre nordiske naboland og resten av EU, som har forpliktet seg til å bygge nesten-null-energi-hus i 2019 gjennom bygningsenergidirektivet.

Hvorfor levert energi som beregningspunkt?

NOVAP mener myndighetene må sette et klart og tydelig mål for energibruk nybygg, deretter må det være opp til markedsaktørene å finne gode og kostnadseffektive løsninger for å nå dette målet. Vi mener alternativ B levert energi vil stimulere til teknologisk utvikling og fremme konkurranse mellom teknologier, løsninger og produkter.

Gjennom TEK 10 mener vi det i alt for stor grad detaljreguleres hvilke løsninger som man må velge for å oppfylle forskriftskravene. En slik detaljregulering medfører ofte at utbyggere tvinges til å velge unødvendig dyre løsninger, og det er til hinder for innovasjon og utvikling. Det mest negative med TEK 10 er at den i noen grad har bidratt til løsninger som har redusert bokvaliteten. Dette gjelder spesielt den uheldige kombinasjonen av mindre vindusareal og mer vinduskarm på grunn av tykkere vegger, som gir vesentlig mindre dagslys i denne type boliger.

Enkelt og forutsigbart regelverk

NOVAP ønsker en forenkling av regelverket for energibruk i bygninger. Vi mener at med levert energi som beregningspunkt og et ambisiøst mål for energibruk i bygg er det unødvendig mange særkrav utover energirammen. Passivhusnivå slik det er definert i alternativ B med levert energi som ambisjonsnivå tilsvarer omtrent energiklasse A innenfor energimerkeordningen. Det er i dag krevende å oppnå energiklasse A. Varmepumpebransjen og andre leverandører blir utfordret til å komme opp med bedre og mer effektive løsninger av utbyggere som ønsker seg energiklasse A på bygget sitt. Energiklasse A krever også en helhetstenkning fra de som planlegger og prosjekterer bygget.

Det bør være noen særkrav i TEK utover energirammen, men disse bør primært være knyttet opp mot bokvalitet og ikke energibruk. Vi tror ikke folk vil godta at lavt energibruk for nybygg skal gå på bekostning av bokvalitet. Det bør som et minimum være krav knyttet til dagslys og luftkvalitet/inneklima.

 

Direktoratet for byggkvalitet Rambøl