Bedre støtteordninger fra Enova

Enova har i 2014 forbedret flere av sine støtteordninger mot næringsbygg.

Innenfor programmet varmesentral forenklet er grensen for maksimalt støttebeløp hevet fra 100 000,- til 200 000,- kroner. Dette programmet har forhåndsbestemte støttesatser og teknologier, og det er derfor enkelt å regne ut hva støtten blir ved prosjektering av anlegget. Det er forskjellige satser for eksisterende bygg og nybygg.

Maksimal støttesats for programmet varmesentral utvidet økes fra 80 øre til 1 krone per kWh fornybar energi levert. Enova begrunner økningen med lavere priser på elektrisitet og markedsutvikling. Varmesentral utvidet er rettet mot leverandører av "ferdig varme" og søkere med ikke-standardiserte varmeprosjekter. Kostnader til eksternt distribusjonsnett kan utgjøre inntil 15% av samlede investeringskostnader. Støttenivå er basert på nåverdiberegninger med forhåndsbestemte verdier for kraftpris, avkastningskrav, levetid med mer.

Det er også for næringsbygg krav om energimåling av varmepumper fra 1. mars 2014.

Helle GrønliHelle Grønli, programsjef for bygg og varme i Enova. Bilde: ENOVA SF

Les mer om tilskuddsordningene på Enovas nettsider.