Avgift på HFK-kuldemedier øker med 44 prosent

I statsbudsjettet som blir vedtatt den 12. desember vil avgiften på HFK-kuldemedier øke med over 44 prosent fra 1. januar 2014.

Avgiften på hydrofluorkarboner (HFK) ble innført i 2003, og i 2004 ble det også etablert en refusjonsordning for disse gassene.

- Vi mener at med en så kraftig økning i HFK-avgiften må retursystemet legges om slik at kostnader til transport- og behandlingsgebyr dekkes av avgiften, og at refusjonen i sin helhet utbetales til firmaet som leverer inn brukt kuldemedium. Dette vil være viktig for å få inn brukt kuldemedium fra de mange små varmepumper som er installert og skal byttes ut frem mot 2020, sier Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening.

Om HFK-kuldemedier

De fluorholdige klimagassene hydrofluorkarboner (HFK) er omfattet av Kyotoprotokollen. Utslipp fra bruken av F-gasser i produkter utgjorde i 2010 totalt om lag 1,5 prosent av de norske utslippene målt i CO2-ekvivalenter. Utslippene av hydrofluorkarboner (HFK) har økt fra midten av 1990-tallet da disse gassene ble faset inn som erstatninger for ozon-nedbrytende gasser i produkter. EU har også besluttet å regulere bruk av fluorholdige gasser (F-gasser). I 2006 vedtok EU f-gass forordningen som har som formål å redusere utslippene av F-gassene gjennom blant annet importrestriksjoner, krav til lekkasjekontroller og sertifisering av personell og firmaer som arbeider med gassene. Fra 1. september 2013 er EUs f-gass forordning også gjort gjeldende i Norge.

For mer informasjon om returordningen:

www.returgass.no